lauantai 29. marraskuuta 2014

OurGroceries - kevyt ja toimiva kauppalappu Androidille

Kaup­pa­lap­pu-oh­jel­ma Android-äly­pu­he­li­mes­sa­ni on mi­nul­le tär­keä, päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä ole­va apu­vä­li­ne. Pää­ni on sen ver­ran ha­pe­roa, et­tä puo­let tar­vit­ta­vis­ta ta­va­rois­ta jäi­si kaup­paan il­man kaup­pa­lap­pua. Pa­pe­ri­nen kaup­pa­lap­pu taas ei käy, sil­lä mie­lee­ni put­kah­te­lee pit­kin päi­vää mi­tä saa­tan tar­vi­ta ja ne on näp­pä­rä li­sä­tä säh­köi­seen kaup­pa­lap­puun. Si­tä pait­si oh­jel­mal­li­sen kaup­pa­la­pun tuo­ma mah­dol­li­suus sii­hen, että esi­mer­kik­si per­heen­jä­sen voi li­sä­tä kaup­pa­lap­puun ta­va­roi­ta, on yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta kaup­pa­lap­pu-oh­jel­mis­sa.

So­pi­van kaup­pa­la­pun löy­tä­minen on ol­lut hie­noi­nen on­gel­ma, sil­lä ase­tan joi­tain vaa­ti­muk­sia kaup­pa­la­pul­le. Sen on ol­ta­va, ku­ten jo mai­nit­tua, synk­ro­noi­ta­vis­sa muil­le per­heen­jä­se­nil­le hel­pos­ti ja no­peas­ti, mie­lel­lään au­to­maat­ti­ses­ti. Sen tu­lee si­säl­tää mah­dol­li­suus käyt­tää web-käyt­tö­liit­ty­män kaut­ta­kin, asia joka on näp­pä­rää jos esim. pöy­tä­koneen ää­res­sä et­sii jo­tain eri­koi­sem­paa os­tet­ta­vaa ja löy­tää sit­ten. Ei tar­vit­se nä­py­tel­lä pu­he­li­mel­la jos­kus pit­kiä tai han­ka­lia tie­to­ja oh­jel­maan. Tai jos täy­tyy ker­ral­la muut­taa tai li­sä­tä pal­jon tie­to­ja.


Vaihtamalla parani

Käytin pit­kään Out of Milkiä, mutta se alkoi viime aikoina sekoile­maan oikein kunnol­la. Välil­lä tuottei­den lisäys listaan ei vain onnistu­nut, eikä toisaal­ta jo korissa olevia saanut tyhjennet­tyä listal­ta pois. Arvelen ettei Out of Milkin tapa tallen­taa kaikki typotkin eril­lisik­si tuot­teik­si, ja näin kasvat­taen listaa järjet­tömän kokoi­seksi, autta­nut asiaa. Lisäksi, kenties osaa­mat­to­muut­ta­ni en löytä­nyt Out of Milkistä mah­dol­li­suut­ta pois­taa typot, tuplat ja muut turhat tuot­teet pois. Web-käyt­tö­liit­ty­män kaut­ta asia onnistui joten kuten, mutta toiminta oli erit­täin hidasta ja todella bugista. Joten hermot vain menivät, ja googletin Out of Milkil­le korvaa­jaa. Ja onneksi sellai­nen, ja erinomai­nen sellainen löytyi­kin.


OurGroceries - nopea, looginen, toimiva

OurGroceries on juuri sitä mitä etsin. Nopea ja looginen käyttää. Tiedot synk­ro­noi­tu­vat se­kun­neis­sa toi­sil­le per­heen­jä­se­nil­le OurGroceriesiin ja myös web-käyt­tö­liit­ty­mään. Kaikki toimii itse OurGroceries -oh­jel­mas­sa, mutta myös web-käyt­tö­liit­ty­mäs­sä, nopeas­ti ja käyt­tö­liit­ty­mät ovat hyvin suun­ni­tel­tu molem­mis­sa (samaa ei todella­kaan voinut sanoa Out of Milkistä).

Ohjelmassa on tuottei­den poisto toteu­tettu helposti, samoin kate­gorioi­den käyt­tä­minen, asia jota en tullut käyttä­neeksi Out of Milkissä ollen­kaan, koska ohjelma oli sekava käyt­tää.

Jos etsit kauppa­lappua, törmäät varmasti minunkin aikai­semmin käyttä­määni Out of Milkiin, onhan se suosittu ohjelma. Kunnes lopulta sekoaa jostain syystä. Anna kuiten­kin mah­dol­li­suus myös OurGroceriesille, et luul­tavas­ti tule petty­mään. Suositte­len tätä lämpimästi. Harvoin tulen jostain tällai­sesta suht' yksin­ker­tai­ses­ta oh­jel­mas­ta näin tyy­ty­väi­sek­si.


HUOM!  OurGroceriesin ilmai­nen ver­sio voisi kai pe­ri­aat­tees­sa näyt­tää mai­nok­sia, mut­ta ai­na­kin al­le­kir­joit­ta­neel­la oli OurGroceriesin ase­tuk­sis­sa jo val­mii­na, että älä näy­tä mai­nok­sia. Jo­ten tämän oh­jel­man koh­dal­la voi suo­si­tel­la että il­mai­nen ver­sio riit­tää var­sin hyvin. Muuta eroa kuin mai­nok­set­tomuus ei kai mak­sul­li­seen ver­sioon ole­kaan, ja ne tun­tui­vat saavan il­mai­ses­ta­kin pois.
Linkkejä

Ei kommentteja: