perjantai 14. marraskuuta 2014

Notepad2 Bookmark Edition - mainoa Muistion korvaaja

Windowsin muka­na tu­lee teks­ti­tie­dos­to­jen kä­sit­te­lyyn oh­jel­ma ni­mel­tä Muistio. Se on pe­rin yk­sin­ker­tai­nen oh­jel­ma, eikä se moni­mut­kai­seen muok­kaa­mi­seen ole­kaan tar­koi­tet­tu, vaan nope­aan muok­kaa­mi­seen tai vain nopeas­ti tie­don tar­kis­ta­mi­seen. Ja hyvä niin. Täl­lai­sia nopei­ta ja kevyi­tä ohjel­mia tar­vi­taan­kin. Mut­ta monia tärkei­tä omi­nai­suuk­sia Muistio­sta silti puut­tuu, joten sille on kehitet­ty lukui­sia kor­vaa­jia.

Yksi näis­tä Muistion kor­vaa­jis­ta on esim. Notepad2 Bookmark Edition (lyhyemmin Notepad2 BE). Se itse­kin on toi­sen ohjel­man korvaa­ja, olles­saan alun­perin Florian Balmerin Muis­tion korjaa­jaksi tekemäs­tä Notepad2:sta edel­leen kehi­tetty ver­sio. Notepad2 Bookmark Editioniin on li­sät­ty uu­sia omi­nai­suuk­sia ver­rat­tuna Notepad2:een. Tie­toa muu­toks­is­ta ver­rat­tu­na al­ku­pe­räi­seen Notepad2:een löy­dät Notepad2 BE:n si­vul­ta.


Mai­nio oh­jel­ma tek­sti­tie­dos­to­jen pi­kai­seen kat­se­luun ja muok­kaa­mi­seen

Jos tou­huat pal­jon erilais­ten ns. puhdas­ta ASCII-teks­tiä sisältä­vien teksti­tiedos­tojen kanssa (esim. tiedos­tot joissa tiedosto­tunnis­teet .txt, .ini, .bat jne.) niin Windowsin mukana tuleva Muistio alkaa jäämään helposti riittä­mättö­mäksi. Se riittää mainiosti siihen, että avaa nopeasti tiedoston, lukaisee sen mitä tarvitsee, kenties muuttaa­kin jotain. Mutta Windowsin Muistiosta puuttuu eräs ominaisuus, monen muun lisäksi, joka olisi itselleni tällai­selle teksti­tiedos­ton näyttäjä/muokkaus­ohjelmal­le: haluan ohjel­masta ja sen ikkunas­ta eroon pikaises­ti ja helposti vain paina­malla Esc-näppäintä mäppäi­mistöl­tä, jolloin se soveltuu mainiosti teksti­tiedos­tojen näyttö­ohjel­maksi­kin. Tällai­sen pienen mutta tärkeän ominai­suuden tarjoaa mainoa Notepad2 BE.

Toki raskaam­missa muokkauk­sissa käytän TextPad -editoria, jossa on toimin­toja erilai­sista makroista ties mihin. Mutta juuri tällai­seen pikai­seen "katso ja sulje, muokkaa pikai­sesti tarvit­taessa" -toimin­taan TextPad olisi vähän kuin kaivai­si esiin ja avaisi raskaan kaiken kattavan työ­kalu­pakin kiris­tääk­seen yhtä ruuvia.

Muista omi­nai­suuk­sista voisi mainita että Notepad2 BE osaa nimen­sä mukaises­ti (Bookmark Edition) aset­taa teks­tiin kirjan­merkke­jä (Ctrl+F2) joiden välillä voi siirtyä helposti (F2). Tästä on etua suurem­pien tekstien kanssa. Muista että esim. .xml, .html, .css ja monet muutkin moni­mutkai­sem­mat teksti­tiedos­tot ovat poh­jimmil­taan puhdas­ta teks­tiä, vaikka näiden muok­kaa­minen onkin yleen­sä helpompaa paremmin sovel­tuvil­la ohjel­mistoil­la.

Myös ns. jokeri­merk­kien käyttö haussa ja korvaa­mises­sa on mieles­täni erit­täin näppä­rä ominai­suus.

Vielä yksi mainio ominaisuus Notepad2 BE:ssä on se, että voit mielin määrin muutella asetuksia, eivätkä ne tallennu ohjelmaan ellet itse halua. Näin voit touhuta rauhassa ilman että hyvät oletus­asetuk­set, jotka olet kenties mie­leisek­si asetta­nut, menisi­vät ns. sekaisin.


Linkkejä

Ei kommentteja: