torstai 6. marraskuuta 2014

NextApp Keyboard - erinomainen näppäimistö Androidille

Pikai­sena vinkki­nä minun on pak­ko mainos­taa erin­omais­ta Android-näp­päi­mis­töä. NextApp Keyboard on yk­sin­ker­tai­ses­ti paras näp­päi­mis­tö Androidil­le, mitä olen kos­kaan ko­keil­lut. NextApp Keyboard on vie­lä ke­hi­tys­as­teel­la, mut­ta se on pe­rus­toi­min­noil­taan täy­sin toi­mi­va jo nyt. Pa­ras­ta NextApp Keyboardissa on sen toi­mi­vuus. Jo­ten­kin se vaan toi­mii, ai­na­kin mi­nun näp­pieni kans­sa. Eh­kä täs­sä on näp­päi­mis­tös­sä saa­tu otet­tua kaik­ki ti­la ir­ti, jo­ten jol­lain lail­la mei­kä­läi­sen sor­met osu­vat hy­vin pai­koil­leen. Mut­ta on NextApp Keyboardissa muu­ta­kin hy­vää. Mo­net sen eri­kois­omi­nai­suu­det vie­lä vain ko­ros­ta­vat NextApp Keyboardin laa­tua.


NextApp Keyboard voi aluk­si vai­kut­taa jo­pa han­ka­lal­ta, tai it­sel­le­ni ai­na­kin tu­li sel­lai­nen tu­nne, mut­ta het­ken ko­kei­lun jäl­keen tä­mä on paras näp­päi­mis­tö mi­nul­le. Jo­ten kan­nat­taa to­del­la ko­keil­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti.

Ko­kei­lu­in­toa tar­vi­taan myös sen kans­sa et­tä NextApp Keyboard on vie­lä kes­ken joil­tain osin, esim. suo­men­kie­lis­tä sa­na­kir­jaa ei vie­lä ole. Toi­nen on se, et­tä jos ko­kei­let NextApp Keyboardin mak­sul­li­sia omi­nai­suuk­sia, ne lo­ppu­vat toi­mi­mas­ta kun beta­ver­sion ra­joi­tet­tu ai­ka lop­puu ei­kä ke­hit­tä­jä ole eh­ti­nyt jul­kais­ta uut­ta ai­ka­ra­joi­tet­tua be­taa. Ke­hit­tä­jä ei myös­kään suos­tu vie­lä myy­mään oh­jel­mas­ta mak­sul­lis­ta ver­si­ota. It­se oli­sin jo val­mis os­ta­maan, ku­ten mo­ni muu­kin XDA:n foo­ru­mi­vies­tien pe­rus­teel­la.

Ko­kei­lun­ha­lui­sil­le suo­sit­te­len kui­ten­kin läm­pi­mäs­ti.

HUOM!  Viimeisimmän version löydät aina täältä: http://android.nextapp.com/­keyboard (suu­rin r-nume­ro on uusin). Google Play -kau­pas­sa ei vält­tämät­tä ole vii­meisin­tä versi­ota.

Lisäys 26.6.15  Ohjelman kehitys on ilmeisesti loppunut. Ei kannattane ladata kesken jäänyttä projektia.


Linkkejä

Ei kommentteja: