maanantai 24. marraskuuta 2014

Muuta unohtunut salasana ja muut suositut ohjeeni (joita luetaan vaihtelevalla tarkkuudella)

Olen kir­joit­ta­nut sa­to­ja oh­jei­ta eri tie­to­tek­ni­sis­tä ai­hei­sta (osa oh­jeis­ta on toki jo van­hen­tu­nei­ta, yri­tän jos­kus suo­rit­taa kun­non puh­dis­tuk­sen). Jos­kus on mu­ka­va seu­ra­ta mitä oh­jei­ta ja kir­joi­tuk­sia käyt­tä­jät lu­ke­vat. Tämä antaa viit­tei­tä sii­tä min­kä­lai­sia oh­jei­ta käyt­tä­jät tar­vit­se­vat. En saa tei­stä lu­ki­jois­ta tark­ko­ja tie­to­ja, joten olkaa huolet­ta. Näen lähin­nä millä sivul­la on kuinka mon­ta kävi­jää (on­nek­si tätä tie­toa ette pysty mil­lään es­tä­mään). Muuta en tar­vit­se­kaan, vaik­ka har­voin näen myös mil­lä ha­ku­sa­noil­la si­vuil­le­ni on löy­det­ty, asia mikä kiin­nos­tai­si kyl­lä. Nä­mä tie­dot minul­le tar­joaa Google Analytics, jos­ta siis voin seu­rail­la vaik­ka reaa­li­ai­kais­ta ti­lan­net­ta. Mi­ten­kään sään­nöl­li­ses­ti en asiaa jak­sa seu­ra­ta.


Windowsin järjestelmänvalvojan salasanat hukassa?

Joskus kyllä ihmetyttää miten jotkut yhdet ja samat ohjeet ovat joka päivä luettuna. Esim. Windowsin jär­jes­tel­män­val­vo­jan sala­sanat tuntuvat olevan hukassa joka ainut päivä ja useamman kerran päivässä. Ohje järjestelmän­valvojan sala­sanan nollaami­sesta ilman järjestelmän­valvojan tunnuksia on yksi suosituim­mista ohjeistani. Asia on jopa niin suosittu että saan asian tiimoilta kysymyksiä­kin, joihin valitet­tavasti harvoin ehdin vastailla. Kysymyksil­le parempi kohde olisi­kin jokin laadukas foorumi kuten TechBBS. Toki palau­tetta otan vastaan mielel­läni, mutta ohjeis­sani olen yleensä jo pyrkinyt ns. vääntä­mään rauta­langas­ta, joten jos ohjeen jäljiltä jää kysyttä­vää, kannattaa kysyä asiaa jollain foorumil­la. Saanet paremmin vastauk­sia kun kysymyk­sesi näkee useampi lukija.

Mutta palataan takaisin asiaan. Miten järjestelmän­valvo­jan sala­sanat voivat olla jatku­vasti jollain hukassa? Pistää mietti­mään että yrite­täänkö esim. jollekin koneelle murtautua? No onneksi ohjeit­teni noudatta­minen vaatii fyysis­tä pääsyä tieto­koneel­le, joten siinä vaiheessa on jo muutenkin päästy jo aika pitkälle. Ohjeil­lani ei voi murtau­tua etänä, asia jota on myös minulta tiedus­teltu! Toinen ohjeeni Windows tilin sala­sanan nol­laami­seen vaatii sekin fyysistä läsnä­oloa koneen ääressä, sekä mainion UBCD4Win (Ul­ti­ma­te BOOT CD for Win­dows) -CD:n. Ilmei­sesti juuri tähän UBCD4Win -CD:n luon­tiin monen yritys loppuu, koska vali­taan sitten Windows asennus­median tai Windows korjaus­levyn vaativa ohje mieluum­min, vaikka sen läpi­käyminen on paljon vaikeampi ja tarkkuut­ta vaativa toimen­pide. UBCD4Win -CD:n tapa olisi paljon helpompi ja ko. CD:stä on paljon hyötyä muuten­kin erilais­ten tilan­teiden varalle.


Koulujen alkaminen näkyy Word-ohjeen suosiolla

Toinen kesto-ohje on sivu­nume­roin­nin aloit­ta­mi­nen Wordissa jol­tain muul­ta kuin ensim­mäi­sel­tä si­vul­ta. Näin kou­lu­jen aikaan ohje on yksi suo­situim­mis­ta, kesäi­sin taas ei voisi vähem­pää kiin­nos­taa. Joka päivä lähes kel­lon ympäri luki­joita riit­tää. Ei taida Word olla ihan helpoim­masta päästä tässä­kään asias­sa? Tästä ohjees­tani olen­kin saanut palj­on palau­tet­ta kiitos­ten muodos­sa.


Yle Areenasta halutaan ladata

Mutta yksi ohje on ylitse muiden: Yle Areena -lataajan ohje. Ohje oli lähes koko ajan luettuna. On lähes täysin sama milloin asiaa tarkistaa, joku luki ko. sekavaa ohjetta. Mitä se kertoo? Mielestäni ainakin sen, että TV-kanavien tulisi tarjota tallentamisen mahdollisuus ihan itsessään. Nyt ihmiset joutuvat etsimään erilaisia keinoja tallentaa videoita kun netti-TV ei itsessään tarjoa mahdollisuutta tallentamiseen.

Outoa sen sijaan oli se, että vaikka Yle Areena -lataajaa parempia ohjelmia on ilmestynyt, ja olen niistä yrittänyt kertoa, aina vain käyttäjät tuntuvat tyytyvän Yle Areena -lataajan ohjeeseen. Niinpä olin pakotettu poistamaan ko. ohjeen sillä paljon parempaa on ollut jo pitkään tarjolla. Kyseiselle ohjeelle pyrkivät saavat nyt luettavakseen FlickFetchin ohjeen, joka on nimestään huolimatta kotimaista tekoa ja saatavilla suomeksi, joten sitä on turha pelätä ottaa käyttöön. Lisäksi FlickFetch on erittäin helppo käyttää, ja silti se tarjoaa myös edistyneemmille käyttäjille mahdollisuuksia laajentaa ohjelman toimintaa mm. komentojonoilla.


Kuvakaappaus

Jostain syystä yksi suo­situim­mis­ta ohjeis­tani on myös wanha ohje kuvan­kaappauk­sen teke­mises­tä. Ohjetta vaivaa sama ongelma kuin Yle Areena ohjet­ta, se on vanha ja sekava yrit­täes­sään palvel­la mahdol­lisim­man monia. Paljon parempia ja helpom­pia vaihto­ehtoja on ilmes­tynyt jälkeen­päin. Nykyään suosit­telen Shotty nimist­ä ohjel­maa, jolla onnis­tuu helposti itse kuva­kaap­paus että kuvan lähet­tä­minen sopi­vaan kuva­palve­luun. Mutta käyt­täjät eivät siirry helposti uuteen ohjee­seen kun ovat kerran jämäh­täneet johon­kin, niinpä tämän ohjeen kanssa olen päätynyt siihen, että se ohjaa käyttäjät nyt Shottyn ohjeeseen, jotta käyt­täjät löytäi­si­vät tuon mainion ohjel­man ja päi­vit­tyi­si­vät nyky­ai­kaan.


Lukekaa ohjeet, ne ovat vaivalla tehty

Saan yllät­tävän paljon kyse­lyi­tä aiheis­ta joista olen jo tehnyt ohjeet. Välillä sitten paljas­tuu että kyse­lijä on saanut ideansa kysymyk­seen­sä kirjoit­tamas­tani ohjeesta. Ja siinä samaises­sa ohjeessa usein olisi ollut vastaus herännee­seen kysymyk­seen, mutta ohjeesta on vilkais­tu suurin piir­tein otsik­ko ja ensimmäi­nen kappale. Kun tähän lisä­tään vielä, että kerron ettei minulla ole resurs­seja tarjota henkilö­kohtais­ta palve­lua, toivoi­sin että ohjeet luettai­siin huolelli­sesti. Ohjeet ovat usein tehty kohtuul­lisel­la vaivalla, vaihe vaiheelta kuva­kaap­pauk­si­neen, jotta jokai­nen kyke­nisi toimi­maan ohjeen mukaan. Ja osa onkin onneksi nämä osannut hyödyn­tää, sillä välillä saan todella tyytyväis­tä palautet­ta juuri tästä että ohjeet ovat kädestä-pitäen tehtyjä.

Silti saan välillä jopa vihais­ta palau­tetta kun en tarjoa hen­ki­lö­koh­tai­sta pal­ve­lua omal­la ajal­lani ilmai­seksi! Kaik­ki pitäi­si saada ilmai­seksi hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja kädes­tä pi­täen. Ja ei, en edel­leen­kään aio tarjota hen­ki­lö­koh­tai­sta apua. Mutta suo­sit­te­len kysy­mään asiaa esimer­kiksi jol­lain sopi­valla foorumil­la. Tieto­tek­nii­kassa on esi­mer­kik­si TechBBS, josta varmas­ti saat apua visai­sem­pii­nkin ky­sy­myk­siin.

Fooru­mil­la käydystä keskus­telusta on muutenkin hyötyä enemmän kuin vaikka yksityi­sissä sähkö­posteis­sa: muutkin samaan ongel­maan apua etsivät voivat löytää vastauk­sen googlet­tamal­la. Mietipä sitä! Kannat­taa valita vain jokin laadukas foorumi. Esim. Suoli24 ei ole sellainen.

Ohjeistani otan kuitenkin mielel­läni palautetta, kriit­tis­täkin. Näin tiedän mistä on ollut apua ja mitä pitäisi parantaa. Joten, jätä palau­tetta, mutta lue ennen sitä tämä ohje kos­kien palaut­teen jättä­mistä. Tänne blogiin voi jättää kuka tahansa Googlen tilin omaava. En salli komment­teja anonyy­misti enää, koska se muodos­tui aikoi­naan ongel­maksi erilai­silla häirin­nän muodoil­la. Otan palau­tetta myös sähkö­postit­se.

Edit. 25.9.18 Vaihdettu roskaksi muuttunut MuroBBS laadukkaaseen TechBBS:ään.

Linkkejä

Ei kommentteja: