tiistai 4. marraskuuta 2014

Menikö asennetun ohjelman asetukset väärälle käyttäjätilille Windowsissa?

Jos käytät normaa­lia tiliä päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä, ku­ten kan­nat­tai­si, niin on­ko si­nul­le jos­kus käy­nyt niin että olet asen­ta­nut oh­jel­man, käyn­nis­tä­nyt sen ja tehnyt ken­ties vaik­ka­pa pal­jon­kin töi­tä esim. ase­tus­ten eteen, tai vaik­ka­pa pe­lan­nut pe­liä eteen­päin jne. Kun sit­ten seu­raa­val­la ker­ral­la käyn­nis­tät oh­jel­man, on kuin et oli­si sitä aikai­sem­min käyt­tä­nyt­kään. Ase­tuk­set ovat ole­tuk­sil­la, peli on alus­sa jne. Mitä ih­met­tä on ta­pah­tu­nut, mik­si oh­jel­ma ei muis­ta ase­tuk­sia tai mi­hin vaik­ka­pa pe­lis­sä jää­tiin? Syy on yk­sin­ker­tai­nen, ase­tuk­set/muu­tok­set jne. me­ni­vät eri ti­lil­le kuin nor­maa­lis­ti käy­tät.

Kun käyn­nis­tät oh­jel­man asen­nuk­sen, se luul­ta­vas­ti vaa­tii jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia jo­ten asen­nus­oh­jel­ma pyy­tää nii­tä. Jos käy­tös­sä­si oli nor­maa­li tili, asen­nus­ohjel­ma siir­tyi oi­keuk­sien ko­ro­tus­ten myö­tä jär­jes­tel­män­val­vo­jan ti­lil­le. Käy­te­tyl­lä ti­lil­lä on mer­ki­tys­tä, kos­ka sen pro­fii­lin tal­len­ne­taan käyt­tä­jä­koh­tai­sia tie­to­ja (esim. kan­sioi­hin %appdata%, %localappdata%, kts. Windowsin ym­pä­ris­tö­muut­tu­jat). Tämä on hyvä pi­tää mie­les­sä var­sin­kin asen­nuk­sen lop­pua aja­tel­len. Mut­ta pa­la­taan nyt ihan al­kuun.


Asenna kaikille

Ensim­mäinen tilan­ne jossa asen­nus voi mennä hieman hakoteil­le, on se että asen­nat ohjel­man vain parhail­laan käytös­sä oleval­le käyttäjäl­le (joka tässä vaihees­sa yleen­sä siis on jär­jes­tel­män­val­vo­ja, ei nor­maa­lis­ti käyt­tä­mä­si ti­li). Jos asen­nus siis kysyy asennetaan­ko ohjel­ma vain käytös­sä oleval­le käyttäjäl­le vai kaikil­le, vastaa luon­nolli­sesti että ohjel­ma asen­ne­taan kaikil­le. Näin ohjel­ma on käytettä­vissä muilla­kin.

Varmista että ohjelma asennetaan kaikille käyttäjille.
Varmista että ohjelma asennetaan kaikille käyttäjille.Asennuksen lopussa tarkkana

Kun asennus sitten on loppu­suoral­la, tullaan siihen tärkeään vaihee­seen, jossa asetuk­set yms. menevät helposti vääräl­le tilil­le. Asennus­ohjel­mat usein kysyvät asennuk­sen jälkeen, että haluatko nyt käynnis­tää juuri asennetun ohjelman. Jos nyt vastaat myöntäväs­ti, käynnis­tyy ohjelma jär­jes­tel­män­val­vo­jan pro­fii­lia käyt­täen, ja teit­pä ohjelmas­sa sit­ten mitä tahan­sa, ne tallen­tuvat jär­jes­tel­män­val­vo­jan pro­fii­liin. Sinun kannat­taa lähes aina ensin lopet­taa asen­nus ilman juuri asenne­tun ohjel­man käynnistä­mistä.

Varmista ettei asennettua ohjelmaa käynnistetä asennuksen lopuksi. Tämä tapahtuu poistamalla valinnan käynnistyksen käynnistävästä valintaruudusta ennen asennuksen loppua.
Varmista ettei asennettua ohjelmaa käynnistetä asennuksen lopuksi. Tämä tapahtuu poistamalla valinnan käynnistyksen käynnistävästä valintaruudusta ennen asennuksen loppua.


Siksi, ota tavaksi vastata em. kysymyk­seen aina kieltä­västi. Anna ohjelman asennuk­sen loppua ilman että asennet­tu ohjelma käynnis­tetään. Sen sijaan käynnistä asennettu ohjelma itse siltä tililtä käsin, jolta aiot sitä nor­maa­lis­ti­kin käyttää, tässä tapauk­sessa siis nor­maa­lil­ta käyt­tä­jä­ti­lil­tä. Näin käyttöön tulee normaa­listi käyttä­mäsi tilin profiili ja asetuk­set tai vaik­kapa pelin tilanne yms. tal­lentuu niin kuin pitää­kin.

Tiivis­tettynä, näillä kahdel­la säännöl­lä vältät monta onge­lmaa käyttäes­säsi normaa­lia tiliä Windowsissa:
  1. Asenna ohje­lma aina kaikil­le käyttä­jille, ellet ole aivan varma mitä olet tekemässä.
  2. Asennuksen lopussa kieltäydy avaamasta asennettu ohjelma asennus­ohjel­mas­ta käsin jos sitä ehdo­te­taan, vaan sulje asennu­soh­jel­ma ilman ohjel­man käyn­nis­tä­mis­tä. Käynnis­tä siis ohjelma itse nor­maa­lil­ta ti­lil­tä kä­sin.


Linkkejä

Ei kommentteja: