sunnuntai 16. marraskuuta 2014

Locx - näppärää suojausta Android-laitteelle

Äly­puhe­lin on monel­le var­sin hen­kilö­kohtai­nen lai­te. Aina­kin minul­le. Itse en antai­si puhelin­tani mui­den näpe­löi­täväk­si kuin ken­ties kaik­kein luo­tet­tavim­mil­le esim. per­heen­jäse­nil­le, vaik­kei minul­la mi­tään eri­tyi­sen salat­ta­vaa siel­lä ole. Mutta esim. Google Keepissä on pal­jon muis­tiin­pa­no­ja, teen nii­tä näet päi­vit­täin, enkä tun­ti­si vält­tä­mät­tä oloa­ni muka­vak­si jos joku vie­ras niitä tut­kai­li­si. En kui­ten­kaan tä­hän asti ole ko­ke­nut asiaa niin tär­keäk­si että oli­sin ryh­ty­nyt suo­jaa­maan ohjel­maan pää­syä jol­lain lu­kit­se­mis-oh­jel­mal­la. Var­sin­kin pin-koo­dien kir­joit­ta­mi­nen jon­kun sel­lai­sen ohjel­man yhtey­des­sä jota tar­vit­sen usein, tun­tui­si ko­vin han­kalal­ta.

En siis ole yh­tään pereh­ty­nyt täl­lai­siin lukko/pii­lot­ta­mis-oh­jel­miin, joten näitä voi olla vaikka kuinka monta ja saman­lais­ta, parem­pia­kin. Tänään vain sattu­mal­ta vas­taan tuli täl­lai­nen kuvioon perus­tu­va lukko, joka vai­kut­ti sen verran hel­pol­ta käyt­tää, että jopa minä innos­tuin sen­tään kokei­le­maan. Onneksi.

LOCX on muka­van nopea ja kevyt ohjelma suojaa­maan valit­tu­ja koh­tei­ta. Idea on tie­ten­kin sen help­pou­des­sa, joten on hyvä muistaa että tässä ei olla salaa­mas­sa valtion salai­suuk­sia. Kuviol­la anne­taan kui­ten­kin haas­tet­ta siihen, jos joku äkkiä yrit­tää avata suojat­tua kohdet­ta. Ja voi­han kuvios­ta tehdä hanka­lan, itse taas hain help­pout­ta.

Täl­lai­seen kuviol­la avaa­minen sopii minul­le mainios­ti tässä tar­koi­tuk­ses­sa, ainakin itses­tä­ni tuntuu, että kuvion piir­tä­minen sujuu nopeam­min kuin pin-koo­din syöt­tä­mi­nen. LOCX toki tukee myös pin-koo­din käyt­töä, mutta itsel­le­ni se olisi taas liian hankalaa, kun pide­tään mieles­sä minkä tasois­ta tietoa haluan pitää pois näkyvis­tä.

Nyt on Keep ja muuta­ma muu ohjel­ma kuvio­lukituk­sen takana, eikä tämä vaihe ohjel­man avaa­mises­sa tunnu hidasta­van yhtään menoa. Joten LOCX jäi käyt­töön. Kannat­taa kokeil­la jos sinul­la jotain mitä haluat kevyes­ti suoja­ta.


Lisäys 30.11.14:  Valitet­ta­vas­ti jou­duin pois­ta­maan LOCX:n käy­tös­tä koska se vei aivan jär­jet­tö­mäs­ti ak­kua! Pit­kään ih­met­te­lin että mikä ihme on kun te­ke­mät­tä juuri mi­tään, akku kuluu hur­jal­la no­peu­del­la. Sel­vi­tin asian sitvten Wakelock Detectorilla ja syyl­li­sek­si pal­jas­tui LOCX.

Nyt käytössä on Smart App Lock, joka näyt­täi­si vie­vän ak­kua pal­jon vä­hem­män (niin et­tei oh­jel­ma ero­tu mi­ten­kään muis­ta). Ja ihan muu­ten­kin hy­väl­tä vai­kut­taa tämä.Smart App Lock, jo­ten ei­pä hait­taa tämä vaih­dos.


Linkkejä

Ei kommentteja: