keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Haluatko huonoja neuvoja? Vai hyviä neuvoja? Vai vain nauraa makeasti?

Suomi24 on lie­nee Suo­men suu­rin kes­kus­telu­sivus­to. Suomi24:n kohdal­la tu­lee to­dis­te­tuk­si, et­tei mää­rä ai­na tar­koi­ta sa­maa kuin laa­tu. Suomi24:n suo­sion syy on lie­nee­kin sii­nä, että se on yksi har­voja suo­men­kie­li­siä kes­kuste­luja (ainoa?), joi­hin voi kir­joit­taa ano­nyy­mis­ti il­man tun­nuk­sia. Tu­lok­se­na on vä­lil­lä sit­ten to­del­la ala-ar­voi­sia "kes­kus­telu­ja". Mutta tun­kio ve­tää puoleen­sa, ei kai Suomi24:n suosio­ta muu­ten voi ymmär­tää? Trol­lien toive­paik­ka?

Silti ihmet­te­len suures­ti miksi jot­kut kysy­vät apua Suomi24:n "Apua aloit­teli­joil­le" -osios­ta tie­to­tek­niik­ka-ai­hei­siin onge­lmiin­sa? Ainoa syy jon­ka kek­sin on se edel­lä mainit­tu, että ko. kom­pos­tiin voi kir­joit­taa il­man min­kään­lais­ta rekis­te­röi­ty­mis­tä ja se kysy­jil­le suota­koon. Mutta kun homma vaan ei tunnu toimi­van kunnol­la niin mik­sei panos­ta sen ver­ran oman ongel­man ratkai­suun, että rekis­te­röi itsel­leen nimi­mer­kin jos­tain laa­duk­kaam­mas­ta keskustelu­fooru­mista?


Onko mielipiteiden vaihtoa?

Mis­sä ko. pals­tan luo­kat­to­muus tulee eri­tyi­ses­ti esil­le, on ilmei­ses­ti, mo­de­raat­to­rien ryh­mä(?) jo­ka vas­tai­lee nimi­merk­ki "Vapunen" -ni­mis­sä. En voi olla varma, mutta uskoi­sin kysees­sä olevan jouk­ko mode­raat­torei­ta, sil­lä kysei­nen "Vapunen" tun­tuu valvo­van pals­taa 24/7. Sii­hen ei luon­nol­li­ses­ti ku­kaan yksit­täi­nen ihmi­nen voi ve­nyä.

HUOM!  En mis­sään ta­pauk­ses­sa nor­maa­lis­ti ar­vos­te­li­si yk­sit­täis­tä käyt­tä­jää, mut­ta ky­sees­sä ei mie­les­tä­ni voi ol­la yk­sit­täi­nen käyt­tä­jä. Mil­loin hän elää muu­ta elä­mää? Asiaa ovat ih­me­tel­leet ää­neen muut­kin käyt­tä­jät, mut­ta nä­mä vies­tit ovat luon­nol­li­ses­ti jo pois­tet­tu.

No mikä vika "Vapu­ses­sa" on? Se että hän on yleen­sä ensim­mäinen joka vastaa. Eikä täs­sä­kään yk­sin mi­tään, mutta kun vas­tauk­set ovat pai­koin todel­la luo­kat­to­mia, vail­la min­kään­lai­sia perus­telu­ja, kuin että "näin minä olen tehnyt". Eikä täs­sä­kään vie­lä ole ongel­maa, kaik­ki­han me teem­me vir­hei­tä ja mieli­piteem­me perus­tu­vat vahvas­ti omiin koke­muk­si­imme. Mut­ta jos "Vapusen" mel­ko usein har­haan­joh­ta­via tai vähin­tään monel­la ta­paa puut­teel­li­sia sekä kov­in perspek­tii­vit­tö­miä vas­tauk­sia ereh­tyy kor­jaa­maan vas­tau­ksel­la, jat­kaa "Vapunen" usein inttä­mis­tä tuomat­ta edel­leen­kään perus­te­lu­ja, että miksi on tätä mieltä. Nor­maa­lil­la kes­kus­telu­foor­umis­sa täl­lai­set inttä­jäi­set yleen­sä vaien­ne­taan tuo­mal­la inttä­jäl­le fakta­tie­dot esiin sel­keäs­ti jol­loin tur­ha lässy­tys lop­puu yleen­sä sii­hen.

Tuol­laises­sa tilan­tees­sa alkaa vastaus­ten sävy olla helpos­ti vaikka­pa vinoi­leva, onhan muita jo alkanut aikaa sitten har­mit­ta­maan pää­tä sei­nään hak­kaa­van puoles­ta asian älyt­tö­myys. Vaan mitä tekee ryhmä "Vapunen", saattaa jopa pois­taa mode­raat­torin oikeuk­sil­la oikai­se­vat ja asia­sisäl­töi­set vies­tit pois! Hienoa, pään pen­saa­seen työn­tämi­nen aut­taa var­mas­ti kaik­kia osa­puo­lia, eten­kin ongel­miin­sa apua kysy­vää. Vai aut­taa­ko? Kun­non fooru­meil­la salli­taan omas­ta mieli­pitees­tä poik­kea­via näkemyk­siä, ne usein täy­den­tävät toi­siaan. Ja jos mode­raat­to­ri joutuu­kin ojen­tamaan, niin alku­peräi­nen vies­ti jää yleen­sä näky­viin jot­ta muut sen­tään saa­vat itse päät­tää oliko ojentami­seen syytä vai ei.

Jos edel­lä ei selvin­nyt, pidän mieli­pitei­den ja tiedon vaih­dosta. Olen itse sel­lainen luon­ne että voin myön­tää oleva­ni vääräs­sä kun asia hyvin pe­rus­tel­laan ja nau­tin­kin siitä että saan uutta tietoa van­ho­jen pölyt­ty­nei­den ti­lal­le. Minä en ym­mär­rä miten jon­kun toisen mieli­pide/­tie­to olisi muita arvok­kaam­pi, varsin­kin jos perus­telu­ja esi­te­tään. Sen si­jaan int­tämi­nen ilman perus­telu­ja on ns. syväl­tä.

Lisäys 30.11.14:  Käyt­tä­jä "Vapunen" näyt­tää saa­neen ken­kää mo­de­raat­to­rin pai­kal­ta. Jo­pas nyt! Yl­lä­pi­to­kin huo­ma­si vii­mein "Vapusen" trol­laa­mi­sen ja vail­la mi­tään jär­keä ol­leet vies­tien pois­tot?


Vai onko se vain parodiaa?

Huumori-pals­ta­na Apua aloittelijoille taas on lyö­mä­tön. Jos­kus mie­leen tulee­kin että kysees­sä on tahal­li­nen pa­ro­dia, mutta ei kai sentään... Jos osaat lukea hassuja kysy­myk­siä ja jätät "Vapusen" vas­tauk­set omaan arvoon­sa, pals­ta saa aika ajoin hymyn huulil­le. Ihmis­ten tie­tä­mät­tö­myys konkre­ti­soi­tuu siel­lä ja sel­viää kuin­ka vä­hän moni ymmär­tää käyt­tämis­tään lait­teista ja ohjel­mis­tois­ta. Tässä ei tie­ten­kään sit­ten luokat­tomat värit­ty­neet oh­jeet vali­tet­tavas­ti nosta käyt­tä­jien tieto­ta­soa ollen­kaan. Siksi mieltä askar­rut­ta­via tieto­tek­ni­siä kysy­myk­siä kannat­tai­si kysyä jol­lain laaduk­kaam­mal­la foo­rumil­la, jos todel­la haluaa saada niihin myös hyödyl­li­set vas­tauk­set.


Kunnollisia keskustelufoorumeja

Suomen­kieli­siä laaduk­kai­ta tieto­tek­ni­siä kes­kus­te­lu­ja on ole­mas­sa, onnek­si. Jos todel­la haluaa saada tasa­pai­noi­sia, mones­ta eri kulmas­ta ole­via vastauk­sia, suosit­te­len esim. TechBBS-foo­ru­mia. Jou­dut luo­maan tunnuk­set sinne, mutta toisaal­ta saat laa­dukkai­ta vas­tauk­sia eri käyt­täjil­tä. Mikään mode­raat­tori­ryhmä ei tule höli­se­mään pääl­le sitä ainoaa oikeaa "to­tuut­ta", välil­lä jopa täy­sin ai­heen ohi mene­viä perus­teet­tomia väit­tei­tä.

Kunnol­lises­sa kes­kus­telus­sa sal­li­taan eriä­vät mieli­piteet, varsin­kin hyvin perus­tel­lut. Näin esim. TechBBS:n mode­raat­to­rit ei­vät pää­se hyppi­mään sil­mil­le kuten vil­lin län­nen menois­sa vaik­ka­pa Suomi24:ssä. Suosit­te­len todel­la että suun­taat Suomi24:sta pois, aina­kin jos sinul­la on jotain todel­li­sia tieto­tek­niik­ka-ai­hei­sia ky­sy­myk­siä. TechBBS:ää voisi ehkä pi­tää aloit­teli­joil­le vai­keam­pana fooru­mina, mut­ta näin ei ole ja saat var­mas­ti parem­mat tiedot ja eväät ongel­mis­ta sel­viämi­seen. Samoin asial­li­nen mode­roin­ti toimii TechBBS:ssä todel­la hyvin.

No, nämä vain näin minun omana mieli­pitee­näni. Käypä itse ver­tai­lemas­sa:

Suomi24:n Apua aloittelijoille vs. TechBBS Tietotekniikka.

Tämän jälkeen, tervetuloa TechBBS:ään. :)

HUOM!  Minul­la itsel­lä­ni ei ole mi­tään kyt­kök­siä TechBBS-foo­ru­miin kuin että olen ollut tyy­ty­väi­nen käyt­tä­jä.


LinkkejäPäivitys 7.4.17:  MuroBBS:n lin­kit vaih­det­tu Suo­men par­haim­paan tie­to­tek­niik­ka­foo­ru­miin TechBBS:ään.


2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Eipä se Murobbs ole sen parempi paikka. Kun jotakin asiallista ja aiheeseen kuuluvaa kysyy niín useinmiten vastaukseksi saa animoidun Google sivuston " Oliko se muka niin vaikeata" ilmoituksella:( Vaikka vastauksissa haettaisiin kokemuksia ja neuvoa.

Ja asiallinen tietotekniikka foorumilainen ei tee tällaisia kirjoituksia toisista foorumilaisista vaikka tämä toinen olisi kuinka naurettava tai tyhmä tahansa. Valitettavasti tämän kirjoituksen pohjalta en voi enää pitää sinua asiallisena asiantuntijana koska tällaiset kirjoitukset eivät yksinkertaisesti kuulu sellaiselle henkilölle.

Jo pitkään Murobbs foorumia käyttäneenä voin kertoa sen että sieltä löytyy paljon asiallisempia neuvojia vaikkei aina saakaan parasta vastausta.

Tätä voisi verrata siihen jos olisi työelämässä IT-tuki työtehtävissä ja päivän päätteeksi kirjoittaisi blogiin miten päivä meni ja samalla tulisi kirjoittaneeksi miten tyhmiä/viisaita henkilön palvelemat asiakkaat olivat ja mitä he eivät osanneet jne.

neko kirjoitti...

Hei

Olet varsin oikeassa, ja kirjoituksessani mainitsinkin asiasta, etten yleensä näin tekisi, että arvostelisin "henkilöä". Mutta tässä tapauksessa oli jonkin verran epäilty että kyseessä olisi henkilöiden ryhmä. Eikä sekään vielä mitään, mutta nimimerkki Vapunen oli toiminut todella epäasiallisesti jo niin pitkän aikaa, että katsoin minulla olleen oikeus kirjoittaa asiasta. Sinähän et voi tietää kuinka paljon esim. ylläpidolle asiasta on kirjoitettu, eikös vain? Ja luuletko että kirjoitustani olisi sitten julkaistu Suomi24:ssa? Vaikka olisin vain puhunut nimeltä mainitsemattomasta henkilöstä? Jokainen tiesi silti Vapusen oikeuksien väärinkäytön.

Joka tapauksessa nimimerkki Vapusen perseily meni siihen pisteeseen, että hänet/heidät/tunnus on päätettiin erottaa. Kertooko se jotain myös siitä, että kritiikkiini on ollut aihettakin? Aiheettako Vapunen sai potkut moderaattorin pallilta?

Kyllä, nimimerkki Vapusella karkasi jo useampi kuukausi sitten ns. mopo käsistä. Vapunen, henkilö tai ryhmittymä, poisti massiivisen määrän asiallisia vastauksia, vain siksi että ne olivat eri mieltä hänen kanssaan tai todistivat Vapusen väitteet suoranaiseksi valheeksi.

Ja siksi oikeasti suosittelen laadukkaampia keskusteluita, joissa ei yksitotinen moderaato poista kaikkia niitä viestejä, jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan. Toki Murossa on ylilyöntejä sielläkin, mutta ei siellä yksikään moderaattori voisi sekoilla ja turmella viestejä kuin Vapunen Suoli24:ssä teki.

Onneksi minun asiantuntemiseeni ei tarvitsekaan luottaa, koska ihan harrastelijapohjalta juttuni/ohjeeni kirjoitan. Mutta minä sentään tarkistan esim. ohjeideni pitävän paikkaansa ja toimivan, vähintään kirjoitushetkellä. Osa ohjeista on toki jo vanhentunut, mutta sen tarkkaavainen lukija yleensä jo huomaa itsekin.

Lopun vertauksesi oli monella tapaa ontuva. Moni yritti keskustella asiallisesti Vapusen kanssa, mutta henkilö poisti viestit jotka osoittivat hänen olleen väärässä. Ja tyhmäksi en haukkunut käsittääkseni ketään. Petollisuus ja epärehellisesti toimiminen on eri asia kuin tyhmyys.

Mutta olen pahoillani että olen järkyttänyt herkkää mieltäsi. Sinun kannattaa lisätä hosts-tiedostoon 127.0.0.1 nekon-blogi.blogspot.fi.

Mukavaa kevään jatkoa silti. Vapusellekin (ja sinullekin ;) ).