keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Calendar+ - Erinomainen kalenteri Androidille

Säh­köi­nen ka­len­te­ri on ai­na­kin it­sel­lä­ni jo vuo­sia sit­ten kor­van­nut lä­hes ko­ko­naan pa­pe­ri­sen. Mut­ta lähes ikui­suus­on­gel­ma on it­sel­lä­ni ol­lut so­pi­van ka­len­te­ri­oh­jel­man löy­tä­mi­nen kul­loi­sel­le­kin alus­tal­le. Ai­koi­naan pi­ti et­siä Nokian äly­pu­he­li­mil­le so­pi­vaa, ja nyt sit­ten Androidil­le on tul­lut muu­ta­man vuo­den ai­ka­na ko­keil­tua ties kuin­ka mon­ta ka­len­te­ri­oh­jel­maa lä­pi. Vih­doin­kin al­kaa tun­tua sil­tä et­tä so­pi­va on löy­ty­nyt.

Calendar+ (tai Kalenteri+, ku­ten Google ääliö­mäi­ses­ti an­taa ko­ne­kään­tää oh­jel­mis­to­jen ni­met­kin Google Playssä) täyt­tää mo­net vaa­ti­muk­se­ni: kuu­kau­si­nä­ky­mäs­sä tu­lee nä­kyä ta­pah­tu­mien kel­lon ajat ja ni­met eikä vain pel­käs­tään vä­ri­koo­daus­ta, tu­lee tu­kea usei­ta eri ka­len­te­ri­läh­tei­tä, on ol­ta­va help­po li­sä­tä/muo­ka­ta ta­pah­tu­mia. Calendar+ täyt­tää nämä kaik­ki kevyes­ti. Oh­jel­man käyt­tö on to­del­la help­poa ja loo­gis­ta.

Ka­len­te­ri­oh­jel­ma on ai­na­kin it­sel­le­ni to­del­la ma­ku­asia, mutta kokei­le Calendar+:aa ai­na­kin. Itse ty­käs­tyin niin että hankin oh­jel­man mak­sul­li­sen version 3 eu­rol­la*, mut­ta il­mai­sel­la­kin pär­jän­nee var­mas­ti hy­vin mut­ta tai­taa si­säl­tää mai­nok­sia. On­nek­si mak­sul­li­nen ver­sio ei pal­joa mak­sa.

*
It­sel­lä­ni on erit­täin pie­ni kyn­nys mak­saa hy­väs­tä oh­jel­mas­ta, jo­ten lä­hes kai­kis­ta hy­vis­tä mi­nul­la on mak­sull­inen versio. Näin ihan myös Windows-oh­jel­mi­en kans­sa kuin edul­lis­ten Android-oh­jel­mi­en kans­sa.

Muita ihan koh­tuul­li­sia ka­len­te­ri­oh­jel­mia ovat: aCalendar+ Calendar & Tasks, DigiCal+ Calendar & Widgets ja Business Calendar Pro


Linkkejä

2 kommenttia:

Unknown kirjoitti...

Minulla on Samsung Galaxy Ace 4 puhelin ja siinä android 4.4.4 versio. Käytössä androidin peruskalenteri joka tulee puhelimen mukana. Kuuluuko kalenterin kuvakkeen numeron päivittyä? Kuvakkeessa on aina 31, eikä kuluvan päivän numeroa, esim 5. Mistään en löydä asetusta (jos sellaista on) mitä muuttaa.

neko kirjoitti...

Jos on tavallinen kuvake, niin ei se muutu. Pitäisi olla widget jotta tieto muuttuisi AFAIK