torstai 23. lokakuuta 2014

µBlock korvaa ainakin kaksi suosittua laajennusta

Myönne­tään se nyt vaan kaik­ki: mainok­set WWW-sivuil­la ärsyttä­vät, varsin­kin jos ne ovat suhteetto­man kokoi­sia ja vilkku­vat hul­lun lail­la. Eikös vain? Niin­pä moni käyt­tää selaimes­saan AdBlock Plus- ja Ghostery- laa­jen­nuk­sia, jois­ta on­kin pal­jon iloa WWW-si­vu­jen sii­voa­mi­ses­sa mai­nok­sis­ta sekä yk­si­tyi­syy­den suo­jaa­mi­ses­sa. Mutta varsin­kin AdBlock Plus vai­kut­taa vä­lil­lä mel­koi­sel­ta re­surs­si­en hauk­kaa­jal­ta, joten kevyem­pi ohjelmis­to on enem­män kuin tervetul­lut. Nyt näyttäi­si tul­leen laajen­nus jol­la voi­si korva­ta kaksi uskollis­ta puurta­jaa.


µBlock - mai­nos­es­tä­ji­en uu­si ku­nin­gas?

Kokei­len MuroBBS:n foo­rumil­la ol­leen vin­kin perus­teel­la että millai­nen tämä µBlock -laa­jennus oikein on, ja korva­sin sil­lä kaksi eri laajennus­ta, eli AdBlock Plussan et­tä Ghosteryn, jot­ka ovat toki palvel­leet oikein hy­vin. En ole vie­lä lopullis­ta päätös­tä teh­nyt mutta vaikut­taa sil­tä että AdBlock Plus ja Ghostery jää­vät nyt ansaitul­le eläkkeel­le. µBlock vaikut­taa kyl­lä kevyemmäl­tä, ja jotain ti­las­to­ja­kin on saa­ta­vil­la. Kannat­taa kokeil­la! Huomaat­ko sinä eroa?

µBlock on saatavil­la tä­tä kir­joit­taes­sa aina­kin Chromelle että Operalle.


Lisäys 13.9.15 
Nykyään kai ylläpidetään uBlock Origin -versiota. En ole oikein perillä mitä ihme sekoilua tässä on ollut, ilmeisesti alkuperäisen tekijä lopetti ja jatkoi uBlockin kehittämistä? Eli tämä uBlock Origin on se oikea ja edelleen ylläpidetty ohjelma.

Linkkejä

Ei kommentteja: