perjantai 17. lokakuuta 2014

SyncBackPro 7 toi tuen pilvipalveluihin

Tiedos­to­jen var­muus­kopioin­nin kunin­gas SyncBackPro on saa­nut ver­sion 7 (kts. muut muu­tok­set) myö­tä mer­kit­tä­vän päi­vi­tyk­sen, kun se li­sä­si omi­nai­suuk­siin­sa tuen pil­vi­pal­vel­ui­hin (Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box, ja Amazon Glacier S3). It­sel­le­ni tä­mä on erit­täin tär­keä omi­nai­suus, kos­ka omis­tan Dropboxis­ta ti­laa 1000 Gt, eli ti­laa on enem­män kuin edes nor­maa­lis­sa Dropbox-käy­tös­sä tar­vit­sen. On­nek­si voin siis tal­len­taa Dropboxiin myös Dropboxin ul­ko­puo­lel­ta, tä­män mah­dol­lis­taa Dropboxiin va­li­koi­va synkro­noin­ti. Toki oli­si mah­dol­lis­ta tal­len­taa ihan suo­raan Dropboxin avul­la mut­ta mo­ni SyncBackPron tar­joa­ma omi­nai­suus jäi­si saa­mat­ta, mm. ver­sioin­ti.

SyncBackPro 7 toi­mii odo­te­tus­ti pää­osin hy­vin, ja pil­veen tal­len­ta­va pro­fii­li oli help­po luo­da. Yh­teys Dropboxiin onnis­tui paril­la klik­kauk­sel­la. Btw. Minul­la on käy­tössä kaksi­vaihei­nen vahvis­tus, joten turha yrit­tää selit­tää että Dropboxiin tal­len­ta­minen oli­si tur­vaton­ta. Lisäk­si tie­dos­tot on mah­doll­ista sala­ta halutes­saan, mutta en tähän pää­ty­nyt.

Nopeudes­sa olisi vielä toi­vo­mi­sen varaa. Minul­la on 100/10 MBit va­lo­kui­tu-yh­teys, ja vaik­ka olen aset­ta­nut et­tei ra­joi­tuk­sia SyncBackil­le ole, niin lähe­tys ei tapah­du lä­hel­le­kään edes kolmas­osaa mah­dol­li­ses­ta. Täs­sä esim. Dropbox itse on pal­jon no­peam­pi.
Hidasta on...
Vali­tet­ta­vas­ti säi­kei­tä­kään ei voi Dropboxia käy­tet­täes­sä muut­taa vaan ase­tus on har­maa­na. Joten kopioin­tia ei voi nopeut­taa täl­lä het­kel­lä. Mutta 2BrightSparks on laadu­kas firma, joten jon­kin­lais­ta paran­nusta ollee tulos­sa. Eikä tätä näin isoa rumbaa näin suu­rel­la tie­dos­tomää­räl­lä tar­vit­se­kaan teh­dä kuin en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la. On­nek­si.
...eikä nopeuttaa voi vielä.


Varmuuskopioinnin kahdet kasvot

Varmuuskopioinnissa on karkeasti kaksi eri osa-aluetta, jotka yritän pikaisesti selvittää alla:


Käyttöjärjestelmän varmuuskopiointi

Käyttäjän tiedostojen varmuuskopiointi
Jär­jes­tel­män var­muus­ko­pioin­nis­sa pi­de­tään huolt­a sii­tä, et­tä tar­peen tul­len ko­ko jär­jes­tel­mä voi­daan pa­laut­taa asen­net­tui­ne oh­jel­mi­neen. Tä­hän on pa­ras vaih­to­eh­to ns. levykuva. Näin mu­kaan saa­daan kaik­ki käyt­tö­jär­jes­tel­män pa­laut­ta­mi­seen tar­vit­ta­va tie­to, sil­lä pelk­kä Windowsin tie­dos­to­jen yksin­ker­tai­nen tal­teen kopioi­mi­nen ei rii­tä tar­peen tul­len vial­li­sen käyt­tö­jär­jes­tel­män pa­laut­ta­mi­seen toi­mi­vak­si.

So­pi­via oh­jel­mia ovat mm. le­vy­ku­va­oh­jel­mis­to­jen eh­do­ton­ta aa­te­lia ole­va StorageCraftin ShadowProtect Desktop (mak­sul­linen) ja DriveImage XML (il­mai­nen).
Vaik­ka usein le­vy­ku­va to­ki var­mis­taa­kin käyt­tä­jän tie­dos­tot (jos ne ovat sa­mal­la osiol­la jär­jes­tel­män kans­sa), on usein käyt­tä­jän tie­dos­to­jen var­mis­ta­minen, ja var­sin­kin pa­laut­ta­minen le­vy­ku­val­la hie­man han­ka­laa. Var­mis­ta­mi­seen so­pi­vat pa­rem­min sii­hen teh­dyt oh­jel­mat, joi­ta on lu­kus­ia mut­ta täs­sä esit­te­len suo­sik­ki­ni 2BrightSparksin SyncBackPron. Va­li­tet­ta­vas­ti SyncBackPro on mak­sul­li­nen, vaik­ka­kin laa­tuun­sa ja asian tär­key­teen, se­kä oh­jel­man omi­nai­suuk­siin näh­den mie­les­tä­ni edul­li­nen (saa­ta­vil­la il­mai­nen ja ra­joi­te­tui­mmil­la omi­nai­suuk­sil­la va­rus­tet­tu SyncBack Freeware sekä jo todel­la pätev­ä mut­ta Prota edul­lisem­pi SyncBackSE). Täs­tä voit ver­tail­la eri ver­si­oi­den omi­nai­suuk­sia toi­siin­sa: Backup Software Comparison Table

Voit ko­keil­la il­mai­sek­si mak­sul­li­sia ver­sio­ta 30 päi­vän ajan.

Käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­tä otet­ta­viin le­vy­ku­viin so­pii siis luonnollisesti omaan for­maat­tiin­sa tal­len­ta­va oh­jel­ma, näin var­mis­te­taan et­tä kaik­ki jär­jes­tel­mään pa­laut­ta­mi­seen tar­vit­ta­va tie­to saa­daan tal­teen (pelk­kä tie­dos­to­jen yk­sin­ker­ta­inen ko­pi­oin­ti ei rii­tä).

Käyt­tä­jän tie­dos­to­jen var­muus­kopioin­tiin taas so­pii tie­dos­tot sel­lai­se­naan tal­len­ta­va oh­jel­ma, kos­ka täl­löin tie­dos­to­ja voi pa­laut­taa par­haim­mil­laan jo­pa il­man var­muus­ko­piot luo­neen oh­jel­mis­ton apua.

Tieten­kään aina jako ei ole näin musta­valkoi­nen. Riip­puu todel­la siitä­kin miten on tie­dos­ton­sa jär­jes­tä­nyt ja mi­ten var­muus­ko­pi­oin­nis­ta vas­taa­va oh­jel­ma toi­mii.


Linkkejä

Ei kommentteja: