perjantai 31. lokakuuta 2014

Suomen kielestä vielä

Jo­ku ai­ka sit­ten va­lit­te­lin ny­kyi­siä lai­na­sa­no­ja. En tie­dä mik­si, mut­ta it­se­äni är­syt­tää esim. "disab­loin­ti" yms. vään­nök­set ai­ka pal­jon. Ajat­te­lin mie­les­sä­ni ole­va­ni asian kans­sa ai­ka yk­sin. Ja kie­li­hän kuu­lem­ma ns. ke­hit­tyy, mitä kyl­lä epäi­len kun esim. vas­taan tu­lee pahim­mil­laan et­tä disab­la­sin ja enab­la­sin.

Eilen kui­ten­kin satuin kuu­le­maan mie­len­kiin­toi­sen oh­jel­man ni­mel­tä 140 merkkiä ja sii­tä jak­son Mil­lainen estra­di Twitter on kie­len käyt­tämi­selle?

Ohjelmassa oli vieraana Koti­mais­ten kiel­ten kes­kuk­ses­ta eri­tyis­asian­tun­ti­ja Minna Pyhälahti, jon­ka kans­sa poh­dit­tiin monta mie­len­kiin­tois­ta asiaa kie­leen liit­tyen. Mones­ti suo­men­kie­li­set vas­ti­neet englan­nis­ta vään­ne­tyil­le sanoil­le kuiten­kin ovat parem­pi vaihto­ehto kuin englan­nis­ta vään­net­ty vään­nös. Vai kumpi mie­les­tä­si kuvaa parem­min mistä on kysy­mys: striimaus (engl. streaming) vai suoratoisto?

On­nek­si tässä jäl­kim­mäi­nen sana, eli suora­tois­to, joka on Sanas­tokes­kus TSK:n suosi­tus, on pikku­hil­jaa val­lan­nut median, ja sitä käy­te­tään­kin ylei­ses­ti vaik­ka siihen­kin aluk­si suh­tau­dut­tiin pen­seäs­ti. Mie­len­kiin­tois­ta oli myös ohjel­mas­sa mai­nit­tu huo­li sii­tä että jos tule­vai­suu­des­sa ei osata kertoa omasta alasta suomeksi kun ei ole suo­men­kie­lis­tä ter­mi­no­lo­giaa.

Edelleen mie­len­kiin­tois­ta oli Pyhälahden kom­men­tit tviit­tien aihe­tun­nis­tei­den (eng. hashtag) käyt­tä­mi­ses­tä sil­loin kun niitä men­nään tai­vut­ta­maan eri­lai­sin väli­mer­kein kikkaile­malla. Tämä katkai­see useasti vies­tin ajatuk­sen, olen itse­kin huoman­nut tämän. Olisi parem­pi tai­vut­telu­jen sijaan kirjoit­taa aihe­tunnis­teet vaikka­pa tviitin lop­puun perus­muodos­sa.

Jos nämä kieli­asiat kiinnos­tavat, ohjelma on suora­toistet­tavis­sa Yle Areenan sivul­ta: 140 merkkiä: Mil­lai­nen estradi Twitter on kie­len käyt­tä­mi­sel­le? (Ohjel­ma la­dat­ta­vis­sa myös MP3-muo­dos­sa, hie­noa YLE!).


Linkkejä

Ei kommentteja: