sunnuntai 26. lokakuuta 2014

FlickFetch - paras kotimaisten netti-TV:n lataaja

(Päivitetty: 25.4.15)
Tänä hekti­senä aika­na ihmi­set halua­vat kat­soa TV-kana­vien tarjon­taa heil­le sopi­vana aika­na ja niin­pä mo­net kotimai­set TV-kanavam­me tarjoa­vat­kin siihen mahdol­lisuu­den sivus­tojen­sa kaut­ta. Aina välil­lä on vain niin, ettei ohjel­maa tahdo muis­taa kat­soa sille vara­tun ajan sisäl­lä, jos ollen­kaan. Tai sit­ten suo­raan netis­tä katsottu­na kuva pätkii tai ei muuten toimi kunnol­la selaimes­sa. Siksi olisi hyvä jos olisi mahdol­lis­ta ladata TV-ohjel­ma omal­le koneel­le ja kat­soa se kun itsel­le sopii, pät­kimät­tä ja selai­men kans­sa tap­pele­mat­ta. Mielestä­ni tämä vas­taa samaa kuin että tal­len­tai­si digi­bok­sil­la tms. TV-oh­jel­man ja kat­soi­si sen sit­ten kun se todel­la sopii itsel­le.

Kaikil­la vain ei ole sitä myöhem­pää katsomis­ta mah­dol­lis­ta­vaa digi­bok­sia tai vastaa­vaa. Vali­tet­tavas­ti jos­tain ihmeen syys­tä TV-ka­na­vi­en sivus­tot ei­vät itse tar­joa mah­dol­lisuut­ta tallen­taa TV-oh­jel­man video­ta itsel­leen, vaik­ka sopival­la laitteel­la kuten digi­boksi, näin on mah­dol­lis­ta tehdä koto­na kuiten­kin. Joten videon tal­lenta­mi­seen netis­tä tarvi­taan sopiva ohjelmis­to. Niinpä yksi suosi­tuim­mis­ta oh­jeis­ta­ni, van­hen­tu­nee­na­kin, on Yle Areena -lataa­jan oh­je. Käyt­tä­jät kun halua­vat ot­taa tal­teen Ylen laaduk­kai­ta ohjel­mia katsoak­seen ne parem­mal­la ajal­la, ei levit­tääk­seen vaan todel­la­kin katsoak­seen. Niinpä Yle Areena -ohjee­ni keik­kuu edel­leen joka ainut päi­vä Google Analyticsin si­vus­tol­le­ni tar­joa­man ti­las­ton kär­jes­sä. Vanhas­sa ohjees­sa sen­tään yri­tän tuo­da esil­le nyky­aikai­sem­pia vaih­to­eh­to­ja kuten Stream­Downloader. Mutta nyt on Stream­Downloaderin­kin ai­ka väis­tyä. On näet il­mes­ty­nyt jo­tain vie­lä parem­paa, ja nimen­omaan help­poa ja toi­mi­vaa.


Lisäys 23.12.14 

Katsomosta lataaminen ei ole enää mahdollista millään lataajalla.

HUOM!  On hy­vä täs­sä yhteydes­sä muis­tut­taa rei­lus­ta pelis­tä: Tallen­na itsel­lesi, mutta älä levitä! Ol­laan tyytyväi­siä että TV-ka­na­vat tarjoa­vat meil­le netis­sä katso­misen.


FlickFetch - yksinkertaisesti paras!

Tällä ker­taa esit­te­len TV-oh­jel­mien lataami­seen ohjel­man, joka on näis­tä koti­mais­ten kana­vien netti­palve­luis­ta lataa­vis­ta lataajis­ta kaikis­ta laa­jin ja helppo­käyt­töi­sin, yksin­ker­tai­ses­ti kaut­ta aikain paras. FlickFetch tu­kee tällä hetkel­lä näitä lähteitä:
(Lista päivitetty 25.4.15)

Miksi FlickFetch on sitten niin oleel­li­ses­ti parem­pi kuin mit­kään muut aikaisem­mat ohjel­mat? Siksi että se on yksi yhtenäi­nen kokonai­suus, joka hallit­see kai­ken yhdes­sä ja samassa ohjelmas­sa. Jos vanha Yle Areena -la­taa­ja ei enää osaa la­da­ta kaik­kea oi­kein (esim. ei osaa la­da­ta kor­kea­laa­tui­sin­ta ver­sio­ta videos­ta) tai ko­men­to­ri­vil­tä käy­tet­tä­vä ja vai­keah­kol­ta tun­tu­va StreamDownloader ei ym­mär­rä mi­tään tu­le­van uuden, vie­lä ko­kei­lu­vai­hees­sa ole­van Areena TV Betan pääl­le, hal­lit­see FlickFetch ne kaik­ki, ja on vie­lä help­po­käyt­töi­nenkin. Hel­poim­mil­laan riit­tää siis että kopioit videon sisäl­tä­vän osoit­teen leike­pöydäl­le ja FlickFetch hoi­taa lo­put. Voisi­ko muu­ta toi­voa?


FlickFetch on helppo asentaa

Mikä on ja tulee olemaan monelle ns. tavalliselle käyttäjälle oleellisen tärkeää, on se että FlickFetchin käyttöönotto on todella helppoa, koska FlickFetch on mahdollista ladata täydellisellä asentajalla. Enää ei tarvitse itse käsin asennella erilaisia pieniä apuohjelmia jonnekin sopivaan paikkaan; meille nörteille pieni mutta tavallisille tallaajille vaikeahko asia. Mutta propellipää-nörteille on kuitenkin edelleen mahdollisuus asentaa kaikki käsinkin jos se tuntuu paremmalta.
Kopioi URL leikepöydälle...
Asentajan ehdottamasta kohteesta asennuskansioksi sen verran, että sen tarjoama kohde Users\­käyttäjänimi\­AppData\­Local\­FlickFetch (eli %LOCALAPPDATA%\­FlickFetch kts. li­sä­tie­toa Windowsin ym­pä­ris­tö­muut­tu­jis­ta), on mai­nio va­lin­ta FlickFetchin te­ki­jäl­tä. Näin ohjel­ma ei tarvit­se jär­jes­tel­män­val­vo­jan oikeuk­sia asen­net­taes­sa. Taas yksi asen­nus­ta hel­pot­ta­va asia, var­sin­kin jos tieto­turval­lisuu­den vuoksi oikea­oppises­ti käy­tät Windowsia nor­maa­lil­ta ti­lil­tä.

Se miksi halu­sin painot­taa monel­le ohjelmal­le niin tuiki tavallis­ta asenta­jaa, on se että yleen­sä tämän kaltaisis­sa projek­teis­sa asenta­jia ei ole. FlickFetchissä on. Sen lisäk­si että FlickFetchin kehittä­jä on viit­si­nyt nähdä vai­vaa hyvän ohjel­man eteen, monet täl­lai­set pie­net­kin asiat on hoi­det­tu lop­puun. Lisäk­si FlickFetchin kehit­tä­jä osal­lis­tuu kii­tet­täväs­ti FlickFetchiin liit­ty­vään kes­kus­te­luun ja ot­taa käyt­tä­jien toi­vei­ta huo­mioon myös kii­tet­täväs­ti.


Helppo ja miellyttävä käyttää

Ja sit­ten vie­lä on jäljel­lä se pihvi, se tär­kein asia: FlickFetchin käyt­tö on todel­la help­poa! Sinun tarvit­see vain kopioi­da leike­pöydäl­le sen sivun URL-osoi­te, jolla katsot­ta­va video on ja oletuk­sena FlickFetch käyn­nis­sä olles­saan nap­paa tämän osoit­teen ja aloit­taa latauk­sen. Voisi­ko enää helpom­paa olla?
Kopioi URL leikepöydälle...
Kopioi videon sisältämä URL leikepöydälle...

...ja FlickFetch hoitaa loput.
...ja FlickFetch hoitaa loput.


Jos haluat syöt­tää osoitt­een itse, eli et­tei kaik­kia sopi­via osoit­tei­ta aloi­te­ta lataa­maan auto­maat­ti­ses­ti, on siihen­kin ase­tuksen­sa. Näin voit itse syöt­tää osoit­teen FlickFetchiin ja aloit­taa lataa­mi­sen manuaali­ses­ti. Luonnolli­ses­ti automatiik­ka kannat­taa yleen­sä pitää pääl­lä, sillä se todel­lakin toi­mii mainios­ti.
Voit syöttää URL itsekin.


Asetuksissa löytyy

Vielä yksi hieno piir­re FlickFetchistä. Vaik­ka FlickFetch on help­po käyt­tää eikä vaadi asen­nuk­sen ja asetuk­sien kans­sa tou­hu­amis­ta, help­pou­den vuok­si ei olla mene­tet­ty ohjel­man luo­van toi­min­nan mah­dol­li­suut­ta, eli ase­tuk­sis­sa löy­tyy. Jos joku kokeneem­pi käyttä­jä haluaa esi­mer­kiks­i muut­taa jonkun apu­ohjel­man para­met­rit mielei­sek­seen, se onnis­tuu. Ei ole siis pakko tyy­tyä oletuk­siin, jos kohta oletus­ase­tuk­set ovat toi­mi­vat ja sop­ivat sellai­se­naan taval­li­sel­le käyt­tä­jäl­le.
FlickFetchiä ei ole kahlittu helppouden kustannuksella.
FlickFetchiä ei ole kahlittu helppouden kustannuksella.


Vinkiksi:  Leike­pöydän tark­kai­lun päälle/­pois -ase­tus kan­nat­taa si­joit­taa FlickFetchin pää­ikku­naan, jol­loin sen tila on help­po tark­is­taa ja muut­taa tarvit­taes­sa. Asetus tähän löytyy Asetukset / Näytä pääikkunassa.
Kopioi URL leikepöydälle...
...ja FlickFetch hoitaa loput.


Linkkejä

8 kommenttia:

Karvonen kirjoitti...

Tätä kirjoitettaessa linkki kyseisen ohjelmiston sivulle ei toimi ollenkaan. Näyttää olevan kyseessä ilmaisdomain, jolle on varmaan tullut kovasti liikennettä ja homma on on pysähtynyt siitä syystä.

Turhauttavaa.

neko kirjoitti...

Homma korjaantunee varmaan paremmalla sivustolla jos alkuinnostuksen jälkeen ruuhka jatkuu :)

Karvonen kirjoitti...

Jep, ja nyt latautui ensimmäinen 35 megaa ja sitten poks. Pitänee ottaa tuohon sälliin yhteyttä ja ehdottaa tai järjestää hänelle vaihtoehtoinen latauspaikka, kun niitä piisaa.

neko kirjoitti...

Nykyään FlickFetchin tiedostot sijaitsevat Dropboxissa, joten FlickFetchin sivusto ei ole enää niin kuormitettu ja lataus onnistuu aina :)

SantaClaus kirjoitti...

Tallennus vaikuttaisi toimivan, mutta kuinka tallenteita pääsee hyödyntämään, eli mikä on soveltuvin videoiden katseluohjelma?

neko kirjoitti...

Tuohan riippuu täysin siitä miten aiot ladattuja videoita hyödyntää. Jos aiot esim. katsoa tietokoneella, voit katsoa ladattuja videoita suoraan vaikkapa MPC-HC:llä tai VLC:llä.

Itse kun näitä latauksia katselen usein TV:n kautta (Chromecastin kautta), joudun usein muokkaamaan videota hieman, esim. varsinaisen katsomisen helppomiseksi poltan usein tekstit kiinni videoon, niin ei tarvitse katsellessa miettiä ja liittää tekstityksiä, jos on kyseessä siis irtotekstit.

Eli, mitä itse haluat niillä ladatuilla videoilla tehdä, ratkaisee :)

Juha kirjoitti...

Onko mitään tietoa miten saada ohjelman tekijään yhteyttä kun sivut ei toimi? Haluaisin kysyä aikooko hän lisätä tukea myös FOXPlaylle?

neko kirjoitti...

Tuollahan se linkeissä lukee...
(Keskustelua Murossa FlickFetchistä, johon FlickFetchin kehittäjä osallistuu myös kiitettävästi)

Ja FlickFetchin kotisivut lienevät ilmaisella palveluntarjoajalla, joten välillä ilmeisesti käyttömäärät ovat sen verran kovat, että sivut ovat hetken aikaa pois käytöstä. Nyt taas toimivat.

Ja vielä, jos ja kun FOXPlay käyttää Silverlightia, ei tukea käsittääkseni voi FlickFetchille tehdä.