torstai 2. lokakuuta 2014

Automatic Call Recorder - Laadukasta puhelujen tallennusta Androidille

Lisäys 2.8.16: 

Automatic Call Recorder ei enää itsel­läni toimi­nut, pit­kään ai­kaan. Huoma­sin asian täs­sä joku aika sit­ten kun oli­si pitä­nyt tarkis­taa eräs asia käydys­tä puhe­lusta. Olen höl­mö men­nyt päivit­tämään ohjel­maa päivi­tysten tul­lessa enkä ole muis­tanut tes­tata että uusi ver­sio toi­mii. Niin, minul­la on joka lait­tees­sa estet­ty auto­maat­tinen päivi­tys Google Playstä, koska uusi versio ei todel­la­kaan aina ole van­haa parem­pi. Silti kävi näin, eli olin päivit­tänyt Automatic Call Recorderin ja nyt en voi enää palata toimi­vaan ver­sioon, koska niin monta päivi­tystä on ollut ettei riit­tävän vanhaa versiota löy­tynyt Titanium Backupin var­muus­ko­piois­ta.

Automatic Call Recorder toi­mii nykyään todel­la omitui­sesti. Tallen­teessa saattaa olla puhelun alusta pari sekun­tia, välistä pari, ja lopusta vaikka 10 se­kun­tia. Sii­nä kaikki, olipa kuinka pitkä puhelu tahansa takana. Eikä auta mitkään asetu­kset. Pistee­ni moisel­le roskak­keelle on 0/5 nykyään. Sääli. Kehit­täjä on men­nyt rikko­maan ohjel­mansa koo­dia rustail­lessaan.

Mutta sit­ten päivä­nä muuta­mana kokei­lin ohjel­maa, jonka Symbian-ver­sio­ta käy­tin ai­koi­naan Nokian Symbian-äly­pu­he­li­mis­sa. Ni­mit­täin Boldbeast Call Recorderia. Asente­lin ohjel­man, mut­ta ei heti toi­minut kunnolla. Ostin kuiten­kin maksul­lisen ver­sion koska pääsin näin kokeile­maan roota­tulle lait­teelle mahdol­lisia ominai­suuksia (ja ostok­senhan voi peruut­taa 48 tun­nin ai­ka­na). Ja jee! :) Boldbeast Call Recorder toimi! Jopa parem­min kuin Automatic Call Recorder kos­kaan! Äänet, sekä minun että toises­sa pääs­sä ole­van, kuulu­vat selkeäs­ti ja samal­la äänen­voi­mak­kuu­del­la, mikä oli minul­le uusi ja miel­lyt­tä­vä koke­mus (useas­ti siis nämä ohjel­mat tallen­tavat jom­man kum­man äänet eri volyy­milla kuin toi­sen).

Nyt pidän kyl­lä huolta, että toimi­vasta versios­ta on suojat­tu varmuus­kopio Titanium Backupissa. Enkä edes tur­haan päivi­tä ohjel­maa ellei se vaiku­ta tär­keäl­tä.


HUOM! Sel­lai­nen vie­lä, Boldbeast Call Recorder toi­mi­nee mones­sa puhe­limes­sa ilman root­tia. Sitä kannat­taa aina­kin kokeil­la, jos ei muu­ten tun­nu löyty­vän toimi­vaa puhe­lu­jen tal­lenta­jaa.

Samoin var­maan Automatic Call Recorder toi­mii monel­la muul­la lait­teel­la. Ker­roin vain oman kokemuk­seni ikivan­han roota­tun Samsung Galaxy S4:n kans­sa. Huoh, ai kun oli­si varaa S7:ään *kuolaa*. Jos joku haluaa lah­joit­taa S7:n, niin se taval­linen, ei kaar­tuva näyt­tö, kiitos.


(Painike vaatii JavaSriptin toimiakseen)Alkup 2.10.14 kirjoitettu vinkki alkaa:

Kaipaat­ko Androidil­le kunnollis­ta ohjel­maa tallenta­maan puhe­lut? Itse olen kaivan­nut ja etsi­nyt sopi­vaa. Aikoi­naan Nokian kännyis­sä käy­tin mainiota Boldbeast Nokia Call Recorderia, mutta vastaa­vaa ei tuntu­nut Androidil­le löyty­vän (ei edes saman valmista­jan Boldbeast Android Call Recorder). Olen Google Playsta kahlan­nut lukui­sia puhelului­den nauhoi­tus-ohjel­mia, vaan kerta toisen­sa jäl­keen petyin pahas­ti. Joko ohjel­mat eivät tallenta­neet ollen­kaan tai vain osoit­tain yms epäkel­poa.

Sitten satuin luke­maan Petteri Järvisen Bitti­mittari-blogiin­sa kirjoitta­man blogi­kirjoi­tuk­sen Puhe­lui­den nau­hoit­ta­mi­nen Androidil­la, jossa hän mainit­si Automatic Call Recorderin. Pää­tin kokeil­la, ja pak­ko sanoa: tässä lienee paras puhelui­den tallen­taja Androidil­le. Aina­kin itse en ole parem­paa löytä­nyt. Siksi tällai­nen pikai­nen softa­vinkki oli kirjoi­tet­tava itse­kin.

Automatic Call Recorder todel­la toi­mii, sekä oma ääni että vastapuo­len ääni tallen­tuu kirkkaa­na. Voit jälkeen­päin lisätä muistiin­panoja tallen­teisiin yms. näppä­rää. Ei voi kuin suosi­tella. Ohjel­masta on maksul­linen ver­sio jonka hankin tukeak­seni hyvää työtä, mutta Järvisen kirjoituk­sessa väite­tään että ilmai­nenkin toimii hyvin.
Linkkejä

Ei kommentteja: