maanantai 18. elokuuta 2014

Yle Areena-lataaja -ohjeeni ei anna periksi, vaikka on jo vanhentunut

Yle Areena tekee hienon työn kun se jakaa laaduk­kaita ohjel­miaan katsot­tavaksi myös Inter­netin kautta, mutta esim. aina Yle Areenan aset­tamat aika­rajat tms. eivät katso­jalle sovi. Sil­loin tieten­kin haluaa ot­taa ohjel­man tal­teen katsot­tavaksi parem­paan ai­kaan, mutta Yle Areena itse ei suo tähän mahdolli­suutta. Siksi erilai­set ns. Yle Areena -lataajat ovat osoit­tauneet tarpeel­lisiksi. Niinpä yksi suosituim­pia kirjoit­tamiani ohjei­tani on Yle Areena -lataa­jan ohje. Valitet­tavasti ensim­mäiset näistä ohjel­mista ovat jo kuol­leita projek­teja, eivät­kä ne välttä­mättä enää sovel­lu käyt­töön ollen­kaan, tai sovel­tuvat huonos­ti.

Katsonpa Google Analyticsin sivuis­tani tar­joamaa statis­tiikkaa mil­loin tahan­sa, on yleen­sä vähin­täin yksi lukija luke­massa Yle Areena -ohjet­ta, joka on sen lisäk­si että se on sekava ja osissa kirjoi­tettu, myöskin aika vanha. Ja vaikka lisäsin muutama päivä sitten näkyvät huomau­tukset, että ohje on vanhen­tunut ja että parem­piakin ohjel­mia on saata­villa, aina vain löytyy joku lukemas­sa Yle Areena -lataa­jan ohjet­ta eikä hän siirry parem­paa ohjel­maa tarjoa­vaan FlickFetch -ohjee­seen. Tätä blogi­kirjoi­tusta kirjoit­taessa Yle Areena -lataaja ohjetta lukee 3 käyttäjää! Onneksi ilmei­sesti nämä kaikki siir­tyivät edes lukemaan FlickFetchin ohjet­ta.

Se mikä on mielen­kiintois­ta, ja osin turhaut­tavaa, ettei porukka osaa siirtyä Yle Areena -ohjeesta FlickFetch -ohjee­seen. Ilmei­sesti vanhalla Yle Areena -lataa­jalla yrite­tään tuher­taa vaikka parempi ohjelma olisi tarjolla.


Linkkejä

3 kommenttia:

Ari Nässi kirjoitti...

Mikä vika YleAreena lataajassa? Hoitaa homman helposti ja yksinkertaisesti.

neko kirjoitti...

Lataa heikommalla laadulla. Tarkempia tietoja tässä viestissä, kun asiaa taas viimeksi kokeilin.

Ei myöskään hallitse tulevaa, jo kokeilussa olevaa, uutta Yle Areenaa (ei osaa kunnolla StreamDownloaderikaan, ainoastaa FlickFetch osaa).

neko kirjoitti...

Muron ohjelmiston muuttuessa em. linkki laatuvertailuun ei pidä enää paikkaansa.

KORJATTU LINKKI: Lataustesti Yle Areena -lataaja, StreamDownloader, FlickFetch