perjantai 22. elokuuta 2014

Vanhaa tekniikkaa nykypäivään: nopea RAM-levy käyttöön

Jos sinulla on reilusti vapaata keskus­muistia tieto­koneessasi, voit käyttää kenties sen paremmin hyväksesi. Vanha totuushan on: turhan panttina ja vapaana oleva muisti on hukkaan heitettyä muistia, joten se kannattaa käyttää hyväksi. Ei ole järkeä tavoitella sitä, että muistia on mahdolli­simman paljon vapaana, siksi esim. erilai­set ns. muistin "siivoajat/­vapauttajat/­optimoijat" ovat vain ainoas­taan haital­lisia. Windows tarjoaa muistin hyöty­käyttöön joitain mahdolli­suuksia kuten esim. SuperFetch. Mutta voit kokeilla myös vanhan kunnon RAM-levyn käyttöö­nottoa esim. selainten välimuis­tien (cache) kohteena. Itse huomasin selvästi eroa Opera- ja Chrome-selainten kanssa, varsinkin jos taus­talla työsken­teli jokin enemmän kiinto­levyä käyttävä ohjel­misto.

RAM-levyhän on keskus­muistiin sijoitet­tava virtuaa­linen levyasema, ja keksintönä se on jo vanha. RAM-levy varaa pysyvästi valitun määrän muistia, joten ei kannata varata RAM-levyl­le liikaa muistia, eikä varsin­kaan silloin jos keskus­muistia on muutenkin vähän. Itselläni on pöytä­koneessa vain 8 Gt muistia, mutta siitäkin pienen lohkon kyllä irrot­taa RAM-levyl­le kevy­esti.


Miksi RAM-levy on niin nopea?

Koska siitä puuttuu kaikki mekaa­ninen toiminta, eli ei ole esim. mitään liikku­via osia yms. (vrt. perin­teinen kiinto­levy). Useissa testeissä RAM-levyt ovat todettu SSD-levy­jäkin nopeam­miksi. Ja miksei olisi, onhan kysees­sä siis tieto­koneen keskus­muisti, jolloin nopeu­teen vaikuttaa eniten käytetty RAM-levy -ohjel­misto. Mutta on hyvä muistaa, että RAM-levyn ja SSD-levyn käyttö­tarkoituk­setkin ovat erilai­sia: RAM-levyä käytetään etupäässä väli­aikai­sen tiedon varas­toin­tiin kun taas SSD-levyt korvaavat "vanhan­aikaiset" kiinto­levyt. Eli ne eivät kilpaile keskenään. Tarkoitus oli vain tuoda esiin että RAM-levy voi tuoda hienoisen edun jopa SSD:n sisältä­vässä tieto­koneessa, jopa säästää SSD-levyä.


(kuva on napattu muualta, eivätkä testin tulokset ole testaamiani)


Sopivan ohjelmiston löytäminen

RAM-levy on siis ohjelmal­linen virtuaa­liasema, joten se vaatii toimia­kseen sopivan ohjelman. Ohjelmis­toja on runsaasti, ilmaisia ja maksul­lisia, ja niiden toimin­noissa ja nopeuk­sissa on jonkin verran eroa. Kannat­taa googlet­taa ja etsiä itselle sopiva.

Itse pienen etsimisen jälkeen päädyin Dataramin RAMDisk -ohjelmaan, jonka ilmainen versio toimii 4 Gt kokoi­seen RAM-levyyn asti. Jos haluat tätä suurem­man RAM-levyn, sinun tulee ostaa edul­linen maksul­linen versio. Mutta ilmaisel­la pärjää hyvin, ellet aio todella siirtää paljon tiedostoja RAM-levyl­le. Itse varasin levylle tilaa vain 750 Mt, joka riit­tää kuitenkin oikein hyvin selain­ten väli­aikais­tiedos­toihin.
Dataram RAMDisk
Lisäksi asetin että RAM-levyn tiedostoja ei tallen­neta kiinto­levylle, onhan kyse vain väliaikai­sista tiedos­toista. Tämä nopeut­taa ohjelman toimintaa konetta sammutet­taessa, koska RAM-levyn sisältöä ei tallen­neta kiinto­levylle talteen. RAM-levyn sisällön kopioi­minen talteen siis onnistuu halutessa, mutta sitä kannat­taa harkita sen mukaan mitä RAM-levylle aikoo sijoit­taa, sillä tallen­taminen kiinto­levylle voi kestää kauan, riippuen tietenkin RAM-levyn koosta ja kiinto­levyn tyypis­tä.
Dataram RAMDisk
Dataram RAMDisk


Koe nopeutus itse

Kokeile itse saatko nopeutusta esim. selaimen toimin­taan. Aina kannat­taa kokeilla, jos se ei anna niin ei paljon otakaan. Varsinkin jos koneessasi on vielä perin­teisiä magneetti­sesti tallen­tavia kiinto­levyjä. RAM-levyn asetta­minen selain­ten välimuistin kohteeksi voi vaatia hieman viit­seliäi­syyttä, joten suosit­telen tätä niille, joille päämää­rä on tärkeämpi kuin se miten sinne pääs­tään. Ohjeita löytyy alla olevista linkeistä. Miten­kään erityisen vaikeaa RAM-levyn käyttöön­otto ja selain­ten väli­muis­tien sinne asetta­minen ei kuiten­kaan ole.


Linkkejä

Ei kommentteja: