tiistai 26. elokuuta 2014

Joskus pienet asiat ovat suuria

Oikeas­taan tämä on nauret­tavan pieni asia jos katso­taan oi­keas­ta perspek­tii­vis­tä. Mut­ta joskus pie­nil­lä yksi­tyis­kohdil­la voi olla suu­ri­kin mer­ki­tys. Näin huo­ma­sin vii­mek­si, kun et­sin ohjel­maa jol­la ohja­ta eri pil­vi­pal­ve­lui­hin tal­len­ta­mi­ani vi­deoi­ta Android-kän­ny­käl­lä­ni, kun haluan suo­ra­tois­taa vi­deoi­ta TV:ssäni Chromecastin kaut­ta. Ai­kai­sem­min löy­tä­mä­ni AllCast si­säl­si mo­nia rai­vos­tut­ta­via puut­tei­ta.

Pahin All­Castin puut­teista mieles­täni on se, että AllCast esittää videoista listauksen vain ja ainoastaan esikatselu­kuvina. Eli turha haaveilla selkeästi tiedoston nimestä josta selviäisi paremmin mikä on mikäkin video, vaan ainoas­taan vain pieni kuva videon alusta. Kuva joka ei useinkaan kerro yhtään mitään videon sisällöstä. Tässä siis esimerkki miten AllCast näyttää pilvi­palve­luissa olevat videot. Valitsepa tästä tietty jakso. Jooh... eh...
AllCast video list is EPIC FAIL!
Näin siis pilvessä olevien tiedos­tojen kohdalla, Android-lait­teen paikal­lisissa tiedos­toissa näytetään edelleen ärsyttävä esi­katselu­kuva, mutta alareu­nassa sentään näkyy vähän tietoa tiedosto­nimestä, joka saattaa vahin­gossa olla jopa avuksi.

Toinen raivos­tuttava piirre AllCastissa on se, että kelaaminen on tehty äärim­mäisen hankalaksi (niin kuin monessa muussakin mobiili­ohjel­massa jossa on aika­janalla tökättävä pallo). Kun yrität ensin osua pieneen pisteeseen aika­janalla, ja kun lopulta osut siihen, ollaan jo valmiiksi eri paikassa kuin josta halusit lähteä liik­keelle. Raivos­tuttavaa. Samoin AllCast toistaessaan videota esittää edistymisen siten että paljonko videota on jäljellä, mutta kelatessa näytetään kuinka paljon ollaan edetty alusta! Melkoisen epäloogista ja sekavaa, vaikka tosin alhaalla on edelleen näkyvissä myös jäljellä olve.
AllCast: video list is EPIC FAIL!
Olen luonnol­lisesti kirjoit­tanut kahdesti AllCastin tekijälle palautetta ja ystävällisen pyynnön, että hän antaisi mahdolli­suuden käyttää listaa jossa videot olisi listattu tiedoston nimen mukaan. Todella ylimieli­sestä asenteesta kertoo se, ettei AllCastin tekijä viitsi vaivautua vastaamaan viesteihin. Käytössä sentään AllCastin maksullinen versio. Tai siis oli. Tältä kaverilta ei sellaista ohjelmaa tulekaan jonka enää hankkisin. Sitä paitsi pilvi­palvelui­den tuki on AllCastissa vajaa, suoratois­tossa esim. OneDrivea ei tueta (vaikka palvelu onkin yksi hitaimmista, joten ei suuri menetys).


BubbleUPnP, jotain paljon parempaa

Onneksi eteen sattui BubbleUPnP (Chromecast/DLNA). Ensiksikin, BubbleUPnP näyttää, käyttäjän niin halutessa, listauk­sessa videon tiedosto­nimen joka ainakin itselleni merkitsee paljon enemmän kuin AllCastin merkityk­settömät satun­naiset esi­katselu­kuvat.
BubbleUPnP does it right
Jo tämä yksin tekee ohjelmasta tuhat kertaa miel­lyttä­vämmän käyttää. Ja kelaus onnistuu painik­keesta 30 sekuntia kerrallaan. Muuten se on vapaasti tartut­tavalla pisteellä palkista käytet­täessä lähes yhtä huono kuin AllCastissa.

Lisäksi BubbleUPnP:ssä on todella paljon eri toimintoja ja mahdolli­suuksia, joihin en ole edes tutustunut, koska etsin vain ohjelmaa jolla olisi helppo ohjata Dropboxista videot Chromecastil­le. BubbleUPnP on maksul­linen, mutta joka sentin arvoinen, ja ohjelman mahdol­lisuuk­siin tutustuva löytänee ohjel­masta paljon iloa.

Kylläpä helpotti kun sai vähän marista näinkin pienestä asiasta. Mutta kehuin myös, kun aihetta on.


Lisäys: ohjelman kehittäjän oikea asenne

Tämä ei varsi­nai­ses­ti asiaan liity, mutta kertoo mieles­täni oikean asen­teen ohjel­man teki­jältä. Etsis­kelin näet täs­sä mieluis­ta kalen­teri-ohjel­maa, jossa olisi etsi­mäni tyyli­nen kuu­kausi-näky­mä ja nopea tapah­tumien lisäys. Vastaan sattui Calendar+ ohjel­ma, joka täytti monta hake­maani ominai­suutta. Vali­tetta­vasti tapah­tumien alka­misen kellon­aikaa ei voinut valita näkyviin. Niinpä sitten kysyin tois­sapäi­vänä 25.8. Calendar+:n teki­jältä, voi­siko tapah­tuman alka­misen kellon­ajan nähdä merkin­nän yhtey­dessä. Tekijä vas­tasi vies­tiini jo samana päivänä, ja kertoi että ominai­suuden voisi toteut­taa. Eilen 26.8. sitten päivi­tetty Calendar+ oli saata­villa Google Playssä. Erinomais­ta asennet­ta, eli päin­vastai­nen asenne kuin AllCastin teki­jällä.
Calendar+


Linkkejä

Ei kommentteja: