lauantai 30. elokuuta 2014

Google-haun sivupalkki takaisin

Lisäys 31.7.18  Tähän kirjoitukseen on vaihdettu alunperin esitelty Stylish ohjelma Stylusiin, koska omistajan vaihdosten yms. jälkeen Stylish syyllistyi käyttäjien koko selaushistorian lähettämiseen etäpalvelimelleen.

Lue lisää tästä: Stylus korvaa katalaksi muuttuneen Stylishin.

Suomen­kieli­sen Wiki­pedian tie­dot ovat yleen­sä aina van­hen­tu­neet, va­li­tet­ta­vas­ti. Tie­dot ovat sup­peat ja ne­kin ajas­taan jäl­jes­sä. Esi­merk­ki­nä käy­köön mitä Wiki­pe­dia ker­too Goog­len ha­ku­ko­nees­ta: "Va­sem­mas­sa lai­das­sa ha­ku­tu­los­si­vul­la on si­vu­palk­ki, jon­ka avul­la käyt­tä­jä voi va­li­ta et­si­tään­kö tie­toa kai­kil­ta si­vus­toil­ta, uutis­si­vus­toi­lta, kir­joi­sta, ku­vis­ta vai reaa­li­ai­kai­sis­ta päi­vi­tyk­sis­tä. Si­vu­pal­kis­sa on myös mui­ta työ­ka­lu­ja avuk­si ha­ku­tu­lok­sien tar­ken­ta­mi­seen." Näin suo­men­kie­li­sen Wiki­pe­dian mu­kaan, niinpä niin. Vaan kun sivu­palk­kia ei ole enää pit­kään aikaan ollut Googlen haku­ko­nees­sa, Google poisti sivu­pal­kin ja siir­si valin­nat monen mut­kan taak­se ylä­palk­kiin.

Se miksi en tyk­kää nykyi­ses­tä tyy­lis­tä, joh­tuu siitä että Google pii­lot­ti hakuun liit­ty­viä työ­ka­lu­ja Hakutyökalut -pai­nik­keen alle useam­man mut­kan taak­se, kun samat valin­nat oli­vat ennen suo­raan näkyvis­sä vasem­mal­la sivu­pal­kis­sa. Nykyään esi­mer­kik­si haun ra­jaa­mi­nen vii­mei­seen kuu­kau­teen vaa­tii nyt kolme klik­kaus­ta enti­sen yhden si­jaan.

Nykyinen tapa
Uusi tapa

Entinen tapa
Uusi tapa
Ennen riitti siis yksi klikkaus. Mutta jotenkin Google kokee hienom­maksi piilot­taa toimin­not monen mutkan taakse, kuka tietää miksi. Tämä on vain yksi esi­merk­ki, mutta käytän esi­mer­kik­si näitä rajauk­sia usein suodat­taak­seni vaikkapa vanhen­tuneen tiedon haku­tulok­sista pois.


Google-haun sivupalkki takaisin

Onneksi sivu­palkki on kohta­laisen helppo saada takai­sin ainakin Operaan, Chromeen ja Firefoxiin. Idea on CSS (Cascading Style Sheets) -tyy­lejä hyväk­si käyt­tämäl­lä muokata sivu halutun­laisek­si. CSS-tyy­lejä­hän käyte­tään ylei­sesti käytän­nössä kaikil­la sivus­toil­la nykyään, esim. lähes kaik­ki tämän sivun ulko­nä­köön liitty­vät asetuk­set ovat määri­telty CSS-tyy­litiedos­toissa.

Jotta Google-haun sivu­palkin käyt­töön­otta­minen olisi help­poa, suosit­telen em. selai­miin saata­vaa Stylus -laajen­nusta (Chrome/Vivaldi, saatavana myös Firefoxille että Operalle), ja sitten sille asenne­taan sopiva tyyli­tiedos­to jonka Stylus sitten suorit­taa halu­tulla sivuil­la (tässä tapauk­sessa Googlen haku­koneil­la).

Itse löysin Stylusille kaksi eri tyyliä käy­tettä­väksi Google haku­koneen kanssa, joista Google Search Tools Back -tyyli muis­tut­taa hieman uutta­kin, onhan osa valin­nois­ta (Verkkohaku/Kuvahaku/Videot jne.) ylä­rivil­lä, kun taas Google 検索ツールをサイドバーへ -tyyli noudat­taa vanhaa sivu­palk­kia tarkem­min sijoit­tamal­la myös Verkkohaku/Kuvahaku/Videot jne. vasem­malle sivu­palk­kiin, kuten ennen vanhaan oli.

Google Search Tools Back
Google Search Tools Back

Google 検索ツールをサイドバーへ
Google 検索ツールをサイドバーへ
Itse valitsin lopuksi sekoi­tuksen vanhaa ja uutta, eli Google Search Tools Back -tyylin.


Linkkejä

Ei kommentteja: