torstai 28. elokuuta 2014

Dropbox Pro -käyttäjät saivat lisää tilaa!

Dropboxin pitkä­aikai­sena käyttä­jänä ilmai­seksi tarjot­tu tila ei ole enää pit­kään aikaan riittä­nyt minulle. Niinpä olen maksa­nut 100 Gt lisä­tilasta 99 USD vuodek­si (yhteen­sä minulla oli n. 120 Gt). Eilen Dropbox kertoi Dropbox Pron uusis­ta omi­nai­suuk­sis­ta Dropboxin tie­dos­to­jen hal­lin­nas­ta, mutta ennen kaik­kea siitä että Dropbox Pro -käyt­tä­jät saavat nyt sa­maan hin­taan 1 TB (1000 Gt) ti­laa. Tätä minä kut­sun hyväk­si ja iloi­seksi yllä­tyk­seksi. Uu­si suu­rem­pi ti­la tu­lee Dropbox Pro -käyt­tä­jil­le au­to­maat­ti­ses­ti muu­ta­mien päi­vien si­säl­lä il­man että mi­tään toimen­pitei­tä vaadi­taan käyttä­jältä.

Hyvältä näyttää 1 TB tilaa Dropboxissa
Tämän jälkeen ei voi kuin suosi­tella vain Dropboxia jos tarvit­set enemmän tilaa pil­vessä. Palvelu on nopea ja toiminta­varma, ja jos tarvit­set tilaa runsaas­ti, on Dropbox nyt hin­nal­taan­kin kil­pai­lu­ky­kyi­nen. Totta on että esim. OneDrivelta (entinen SkyDrive) saa tilaa edul­lisem­min, mutta sillä tilal­la ei vaan sit­ten juuri mitään tee, koska OneDrive on kärsi­nyt jo pit­kään (jo SkyDriven ajoil­ta asti) erit­täin hitaas­ta tiedos­tojen vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta. Tieten­kin nopeu­teen vaikut­taa pal­jon myös käyttä­jän Internet-yhtey­den lähte­vän kais­tan nopeus, mutta nopeal­la­kin lähte­väl­lä kais­tal­la OneDrive vaan on ihan liian hidas. Ehdotan­kin OneDrivel­le seuraa­vaan nimen­muutok­seen nimeä SlowDrive.

Sen sijaan Dropbox on nopea ja luo­tet­ta­va. Ja nyt tämä mai­nio palvelu tulee edul­li­sem­mak­si ja tuo vielä uusia mah­dol­lisuuk­sia kontrol­loi­da parem­min tiedos­to­jen jaka­mista, jos sellais­ta harras­taa. Itse lähin­nä käytän omaan käyt­tööni kaiken tilan. Nyt saatu 1 TB riit­tää var­masti aika pit­källe omiin tarpei­siini. Aivan lois­tava juttu!


Linkkejä

Ei kommentteja: