perjantai 18. heinäkuuta 2014

Flash player toimimaan Android 4.4. Kitkatin kanssa (Dolphin -selaimessa ja muissakin)

Adoben Flash playerin ke­hi­tys ja tu­ki Android-­lait­teil­le lo­pe­tet­tiin jo 2012 mut­ta tä­hän as­ti van­hat Flash playerin ver­si­ot ovat toi­mi­neet Androidis­sa kui­ten­kin. Android 4.4 Kit­katis­sa joi­tain tär­kei­tä oh­jel­moin­ti­ra­ja­pin­to­ja on muu­tet­tu si­ten et­tei van­hat Adoben Flash playerit enää toi­mi Android 4.4 Kit­katin kans­sa.

Jos käy­tät Androidis­sa Dolphin -se­lain­ta, joka on yksi par­hais­ta el­lei pa­ras se­lain, niin sinul­la on mah­dol­li­suus saa­da Flash player toi­mi­maan myös Android 4.4 Kit­katis­sa.
  1. Lataa ja asen­na Dolphin -se­lain Android-lait­tee­see­si el­lei si­nul­la jo ole si­tä.
  2. Lataa ja asen­na sit­ten Dolphin Jetpack -li­sä­osa el­lei jo ole.
  3. Mene osoit­tee­seen http://dolphin.com/lab/en ja la­taa muo­kat­tu Flash player va­lit­se­mal­la Download -pai­ni­ke (suo­ra link­ki tä­tä kir­joi­tet­ta­es­sa on http://goo.gl/VMivpL).
  4. Asen­taak­se­si la­taa­ma­si Flash playerin, si­nun tu­lee hy­väk­syä tun­te­mat­to­mas­ta läh­tees­tä la­da­tut tie­dos­tot asen­nuk­sen ajak­si eli va­lit­se Android-­lait­tee­si Asetukset / Tur­val­li­suus / Tun­te­mat­to­mat läh­teet, jon­ka jäl­keen asen­na äs­ken la­dat­tu Flash player.
  5. Käyn­nis­tä Dolphin -selain ja va­lit­se ase­tuk­sis­ta että Dolphin Jetpack on pääl­lä: Settings / Dolphin Jetpack päälle.
  6. Ase­ta Flash-si­säl­tö nä­ky­mään ase­tuk­sis­ta: Settings / Web Content / Flash player / On Demand.
    Täs­sä oh­jees­sa ase­tet­tiin On Demand, eli että Flash-­si­säl­tö näy­te­tään vain kun itse va­li­taan se näy­tet­tä­väk­si. Mie­les­tä­ni tämä on parem­pi vaih­to­eh­to kuin Always On, joka käyn­nis­täi­si Flash-si­säl­lön au­to­maat­ti­ses­ti. Always On näyt­täi­si heti myös ne Flashit mitä et vält­tä­mät­tä halua, ja näin hi­das­taa tur­haan se­lai­lua.
  7. Nauti edel­leen Flash-vi­de­ois­ta Android-lait­tees­sa­si.
HUOM! Muis­ta es­tää tun­te­mat­to­mat läh­teet Androidin tur­val­li­suus-­ase­tuk­sis­ta Flash playerin asen­nuk­sen jäl­keen!


Toimii Dolphinin lisäksi myös joissain muissakin selaimissa

Ko­kei­lin hu­vik­se­ni tä­tä Dolphinin kaut­ta saa­ta­vaa muo­kat­tua Flash playeriä Dolphin -se­lai­mes­sa myös il­man Dolphin Jetpack -li­sä­osaa ja suu­rin osa vi­de­ois­ta toi­mi. Var­mem­min Flash-vi­deot toi­mi­vat kui­ten­kin Jet­packin kans­sa.

Sa­mal­la tes­ta­sin joi­tain mui­ta Androi­dil­le saa­ta­via se­lai­mia ja useam­man kans­sa tä­mä muo­kat­tu Flash player toimi. Näyt­tää siis sil­tä et­tä muo­kat­tu Flash player toi­mii kun­han sen asen­taa lait­tee­seen ja se­lain tu­kee si­tä. Toi­mi­vuu­des­sa to­sin oli hie­noi­sia ero­ja ver­rat­tu­na sii­hen et­tä käyt­ti Dolphinia ja sen Jetpack -li­sä­osaa, esi­mer­kik­si jot­kut Flashit pi­ti tauot­taa ja käyn­nis­tää uu­del­leen en­nen kuin suos­tui toi­mi­maan.


Linkkejä

Ei kommentteja: