maanantai 31. maaliskuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 14 - Fiddler

Viikon 14 softavinkki on Fiddler jolla voi tarkkailla selaimen ja palvelimen välistä liikennettä.

Olet­ko kos­kaan ol­lut kiin­nostu­nut mi­tä pyyn­töjä se­lain lähet­tää palve­limel­le ja miten pal­velin pyyn­töi­hin vas­taa?

Fiddler (tun­net­tiin ennen omis­tajan vaih­toa nimel­lä Fiddler2) on omal­le koneel­le asennet­tava vä­li­tys­pal­ve­lin, joka kir­jaa kai­ken kaut­taan kul­kevan HTTP/HTTPS-pro­to­kol­lan lii­ken­teen (ilmei­sesti tu­kee myös FTP:tä, en ole kokeil­lut itse). Si­tä voi käyt­tää vaik­kapa oman nettisivuston testaamisessa sillä näet selaimen lähettämät kutsut että palvelujen palauttamat vastaukset, evästeet, välimuistissa olevat tiedot, kuinka nopeasti palvelin suoriutui tehtävästä jne. Ohjel­masta on moneksi netti­liiken­teen kie­murois­ta ymmär­tävil­le. Itse käy­tän Fiddleriä usein vain etsies­säni esim. videon­link­kiä tallen­nusta var­ten jos taval­liset videon tal­lenta­mi­seen tar­koi­tetut ohjel­mat eivät toi­mi, mutta osaa­vissa käsis­sä täs­tä oh­jel­mas­ta saa pal­jon enem­män irti.

Fiddler toi­mii siis siten että selai­mesta ote­taan käyt­töön Fiddlerin luo­ma vä­li­tys­pal­ve­lin, joka on ole­tuk­se­na localhostin (127.0.0.1) portti 8888 (muu­tet­ta­vis­sa). Joil­lekin selai­mille on vä­li­tys­pal­ve­li­men käyt­töön­ot­toa tai sul­ke­mis­ta hel­pot­ta­va laa­jen­nus mut­ta niis­tä minul­la ei ole koke­musta, itse kun käy­tän Operaa (van­haa ver­sio­ta 12) jos­sa toi­min­ta on help­poa il­man laa­jennuk­sia­kin (F12-painik­keel­la avau­tuva pika­valik­ko). Peri­aat­tees­sa siis otat vä­li­tys­pal­ve­li­men se­lai­mes­ta käyt­töön kun ha­luat tark­kail­la se­lai­men lii­ken­net­tä ja pois­tat sen käy­tös­tä kun haluat lo­pet­taa tark­kai­lun.
Proxy-asetukset ja pikana käyttöönotto
Fiddlerin ikkunasta näet monenlaista tietoa liikenteen tapahtumista.
Fiddler
Ohjel­ma on ilmai­nen. Ei vält­tämät­tä sovi ihan kai­kil­le, hie­man pi­tää olla tieto­taitoa mut­ta ei silti mi­kään ääri­vaikea tai vaaral­linen.


Linkkejä

Ei kommentteja: