maanantai 10. maaliskuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 11 - XMedia Recode

Viikon 11 softavinkki on videoiden käsittelyyn XMedia Recode.

XMedia Recode on ilmai­nen ohjel­ma jol­la videoi­den muun­tami­nen for­maatis­ta toi­seen käy hel­posti. XMedia Recode hallit­see usei­ta eri formaat­teja, jois­ta lis­tan näet täs­tä.

Itse olen käyt­tänyt XMedia Recodea paljon­kin esim. Top­fieldin digi­bok­sin tal­lenta­mien .rec tiedos­tojen muunta­miseen johon­kin ylei­semmin käy­tettä­vään formaat­tiin, esim. MP4:ksi. Tar­vit­taessa voit myös ns. polt­taa teks­tityk­sen kiin­ni kuvaan. Ohjel­ma sopii tie­ten­kin myös monen­laiseen muuhun­kin for­maatis­ta toi­seen muun­nok­seen, videon laa­dun muok­kauk­seen ja jne. Katso lis­ta omi­naisuuk­sista täs­tä.Kopiosuojattu materiaali

XMedia Recode osaa muun­taa myös Blu-Ray- ja DVD-levyt, mut­ta jos BD/DVD-le­vyt sisäl­tävät kopio­suojau­ksen, jou­dut ensin pur­kamaan suo­jauk­sen jol­lain so­pival­la ohjel­malla. Valitet­tavasti en voi maini­ta sopi­vaa purka­jaa nimel­tä, koska suojauk­sen ohit­tami­nen on katsot­tu laitto­maksi. Googlet­tamal­la löyty­nee sopi­va, par­haat ja yksin­kertai­simmat mak­savat hie­man. Väl­tä epä­määräi­siä tun­temat­tomia ohjel­mia.


Linkkejä

Ei kommentteja: