maanantai 3. maaliskuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 10 - WebMon

Viikon 10 softavinkki on sivustojen muutoksia tarkkaileva WebMon.

Jos halu­taan saa­da ilmoi­tus kun jol­lain sivus­tolla tapah­tuu muutok­sia mutta sivus­to itses­sään ei tue esim. RSS-syötet­tä, niin tarvi­taan jotain ohjel­maa joka valvoo sivus­ton muutok­sia.

WebMon on taas näi­tä "Wanha mut­ta toi­miva" -ohjel­mia jois­ta olen softa­vinkeis­säni esitel­lyt aikai­semmin­kin. Ohjel­ma kuiten­kin toimii kuin junan vessa edel­leen (testat­tu Windows 7 x64). Web­Monin idea on se että se tark­kai­lee puoles­tasi halut­tuja osoit­teita. Tuetut pro­tokol­lat ovat http ja ftp (sen sijaan https ei ymmär­rettä­västi ole tuet­tu).

WebMonin käyt­tö on help­poa ja yksin­kertai­simmil­laan sitä, että lisäät vain valvot­tavaksi sivus­ton osoit­teen jota ha­luat tark­kail­la. Käyn­titi­heys on käyt­täjän vapaas­ti muokat­tavissa. Kun muutos sit­ten havai­taan, muut­tuu Web­Monin kuvake kel­taisek­si, ja samal­la (ase­tuk­sista riip­puen) esi­te­tään myös imoi­tus, mikä sivu on muut­tunut.WebMonin paras ominaisuus

Näin dynaa­misten sivu­jen aika­na mel­ko usein sivus­sa saat­taa ol­la jatku­vasti muut­tuvaa tie­toa, esim. mainok­set tms. jol­loin WebMon voi an­taa sikä­li "vää­rän" tulok­sen kun itse tark­kail­tava asia ei vält­tämät­tä muutu­kaan mutta muita muutok­sia havait­tiin. Onnek­si Web­Monissa on myös mah­dolli­suus tark­kailla vain tiet­tyä valit­semaasi tie­toa sivul­la, jol­loin esim. maino­kset tms. tiheään muut­tuva tieto ei hämää WebMonia.

Alla olevassa kuvassa on käytet­ty em. mah­dolli­suut­ta tark­kailla vain tiet­tyä kohtaa sivun lähde­koodis­sa. Käyt­täjä on aset­tanut tark­kail­ta­vik­si merk­ki­jo­noik­si <span class="netflix_link"> ja </span>, eli vain näi­den al­ku- ja lop­pu­merk­kien vä­liin jää­vää si­ni­sel­lä esi­tet­tyä koo­dia tark­kail­laan (esim. täs­sä ta­pauk­ses­sa si­tä, et­tä sii­hen jos­kus il­mes­tyy linkki). Näin kaik­ki muut mah­dolli­set muutok­set jäte­tään havait­sematta ja keski­tytään olen­nai­seen muutok­seen.Linkkejä

Ei kommentteja: