maanantai 24. helmikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 9 - Goo.gl

Viikon 9 softavinkki on URL-osoitteet lyhentävä Goo.gl.

Joskus voi ol­la tar­peen syys­tä tai to­ises­ta ly­hen­tää pit­kä URL-osoite lyheksi. Idea on se että voit käyt­tää tie­tyis­sä tilan­teis­sa epä­miel­lyt­tä­vän pit­kien osoit­tei­den si­jaan lyhyi­tä. Kun joku klik­kaa täl­lais­ta lyhen­net­tyä link­kiä, lyhen­nys­pal­ve­lu oh­jaa var­si­nai­seen pit­kään link­kiin.

Alla esi­mer­kin vuok­si kak­si link­kiä sa­maan osoit­tee­seen. Pit­kä link­ki näyt­tää hel­posti pahal­ta jos kir­joi­te­taan esim. vies­tiin sel­lai­se­naan. Toi­saal­ta pit­kä link­ki voi jois­sain ti­lan­teis­sa, esim. foo­ru­mi­oh­jel­mis­ton vir­heen vuok­si, muut­tua toi­mi­mat­tomak­si (esim. skan­di­naa­vi­set mer­kit ai­heut­ta­vat on­gel­mia yms.).

Alkuperäinen: http://www.mpc.fi/­kaikki_uutiset/­digielaman+­loppu+­ndash+­kayttajan+­lappari+­puhelin+­tabletti+­ja+­googletili+­etapyyhittiin+­tunnissa/­a826985
Lyhennetty: http://goo.gl/HsytI

Pitkien URL-osoit­tei­den ly­hen­tä­mis­tä tar­joa­via pal­ve­lui­ta on mo­nia, jo­ten pal­ve­lun va­lin­ta on lä­hin­nä maku­asia.

Oma valin­tani on Google URL Shortener eli tut­taval­lisem­min Goo.gl jo­ka tu­lee pal­ve­lun osoit­tees­ta. Goo.gl osaa myös luo­da lin­kil­le QR-koo­din, ja Google tun­nuk­sel­la kir­jau­tu­neen käyt­tä­jän ly­hen­tämät URL:t jää­vät his­to­riaan muis­tiin sekä tie­dot kuin­ka mon­ta ker­taa link­kiä on kli­kat­tu.


Lisäys 5.3.14 Androidille on ilmestynyt hyvä Goo.gl ohjelma nimeltään Google URL Shortener. Suosittelen.

Linkkejä

Ei kommentteja: