maanantai 17. helmikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 8 - WiFi File Transfer

Viikon 8 softavinkki on WiFi File Transfer jolla siirrät tiedostoja langattomasti Android-laitteen ja tietokoneen välillä.

Joskus voi olla tar­vet­ta siir­tää tiedos­toja tie­to­ko­neen ja Android-lait­teen vä­lil­lä. Jos et viit­si tai voi käyt­tää USB-kaa­pe­lia, WiFi File Transfer on mai­nio oh­jel­ma tie­dos­to­jen siir­toon lan­gat­to­mas­ti.

WiFi File Transferia käy­te­tään käyn­nis­tä­mäl­lä oh­jel­ma Android-lait­tees­sa ja ot­ta­mal­la sit­ten tie­to­ko­neen puo­lel­la WWW-se­lai­mel­la yh­teyt­tä WiFi File Transferin an­ta­maan ip-osoit­tee­seen. Tä­män jäl­keen voit siir­tää tie­dos­to­ja Android-lait­tee­si ja tie­to­ko­neen vä­lil­lä mo­lem­piin suun­tiin.

Tarvittaessa voit suo­ja­ta Android-lait­teen tie­dot sala­sanan taa­kse, vaik­ka omas­sa Wifis­sä täl­le ei nor­maa­lis­ti löy­dy tar­vet­ta.

Ilmai­sessa ver­si­os­sa on 5 Mt ra­ja, jo­ten vä­hän­kään va­ka­vam­mas­sa käy­tös­sä kan­nat­taa hank­kia mak­sul­linen Pro-ver­sio.


Linkkejä

Ei kommentteja: