maanantai 6. tammikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 2 - XPrivacy

Viikon 2 softavinkki on XPrivacy jolla voi parantaa yksityisyyden suojaa Android-laitteessa estämällä ohjelmia vuotamasta tietoja eteenpäin.

HUOM! Tämä vink­ki vaa­tii Android-lait­teen root­taa­mi­sen ei­kä so­vel­lu aloit­te­li­joil­le.

Jos ha­luat tar­kasti määri­tellä mitä tie­toja ohjel­ma saa Android-lait­tees­sasi käyt­tää, saat­taa XPrivacy olla etsi­mäsi ohjel­ma. Sen avul­la voi es­tää ohjel­mia vuota­masta tie­to­jasi eteen­päin. Itse tutus­tuin tähän ohjel­maan siksi että kuulin käyt­tämä­ni Dolphin-selai­men kerää­vän tietoa joka sil­le ei mieles­täni kuulu. Niinpä pois­tin Dolphinilta pal­jon oikeuk­sia pois, kos­ka en halua vaih­taa selain­ta.


XPrivacy toi­mii Xposed-ympäris­tössä. Xposed mahdol­listaa muo­kata lait­teen ROMia ilman että mi­tään muoka­taan pysy­västi. Xposed on siis itses­sään on ajo­ympä­ris­tö eri­lai­sil­le moduu­lei­na toi­mivil­le ohjel­mille. XPrivacy on yksi täl­läi­nen moduu­li.

Lisää eri­lai­sia moduu­leita löydät esim. tästä lis­tas­ta. Itse olen vasta Xposed-tu­tus­tu­mi­sen, kuten myös XPrivacyn, alus­sa oleva aloit­te­li­ja mut­ta näyt­tää sil­tä että Xposed ym­pä­ris­töl­le on mie­len­kiin­toi­sia moduu­lei­ta tar­jol­la.

Erittäin vä­häi­sen ko­ke­muk­sen perus­teel­la, hel­poin­ta asen­taa XPrivacy, ja siinä samal­la tie­ten­kin Xposed, on käyt­tää XPrivacy Installeria.

Katso lin­keist­ä tar­kem­mat tie­dot sekä XPrivacy että Xposed ym­pä­ris­tös­tä. Huomaa va­roi­tuk­set, teet kaiken omal­la vas­tuul­la­si!


Vaatii roottauksen

Valitet­tavasti XPrivacy (ja Xposed) vaa­tii Android-lait­teen root­tauk­sen, eli tämä ohjel­ma ei sovi ihan kai­kil­le. Root­tauk­ses­sa voi me­net­tää esim. lait­teen ta­kuun. Toi­saal­ta root­tauk­ses­ta on hyö­tyä jos käyt­täjä omaa hie­man nör­tin vi­kaa, kos­ka sil­loin toi­mi­vat hie­man eri­koi­sem­mat­kin oh­jel­mat.


Linkkejä

Ei kommentteja: