maanantai 13. tammikuuta 2014

Tuleeko Microsoft järkiinsä ja myöntää Windows 8:n laatikkoleikin virheeksi?

Microsoftia läheltä seuraava Paul Thurrott on ker­to­nut joi­tain ar­vai­lu­ja tu­le­vas­ta Windows 9:stä, jo­ka il­mes­tyi­si noin vuo­den pääs­tä.

Kun Windows 8 oli vielä beta-asteella, se jul­kaisi uuden käyt­tö­liit­ty­män jo­ta sil­loin kutsut­tiin nimel­lä Metro. Uudis­tus sai osak­seen erit­täin rajua kri­tiik­kiä, mutta Microsoft oli päät­tänyt tuoda tämän parem­min mo­bii­li­laittei­den näy­töl­le sopi­van käyt­töliit­tymän taval­lisil­le työ­pöytä-koneil­le. Se oli virhe Micro­softilta, sen se var­masti ymmärsi jo tuol­loin, mut­ta ilmei­sesti Micro­softil­la oli visio näin tuoda Metroa (nykyi­sin nimel­tään Modern UI, tai Modern Bob) tu­tuk­si suu­relle käyttäjä­joukol­le, siis niil­le jotka käyt­tävät Windowsia perin­teisis­sä työpöytä-tieto­koneis­sa. Näin sit­ten mobii­lipuo­lel­la peräi­sin oleva laatikko­leik­ki tun­tuisi tutul­ta ja sitä kaut­ta mobii­lilait­teet meni­sivät kaupak­si parem­min. Samaa totut­telua se ei voi­nut saada aikai­seksi mobiili­puolella, koska Micro­softin Windows-pu­he­li­met myy­vät pe­rin vaa­ti­mat­tomas­ti, kuten myy­vät edel­leen.

Kun sit­ten Windows 8 ei työ­pöydil­lä menes­tynyt, ei edes joi­tain mokia kor­jaa­van 8.1 päi­vi­tyk­sen­kään (jon­ka käyt­töön­oton jäl­keen on monil­la ol­lut run­saas­ti vaka­via ongel­mia) jälkeen, al­koi to­tuus pal­jas­tua Micro­softille­kin: tuli ry­ssit­tyä oi­kein huo­lel­la. Windows 8:aa käyt­tää pieni mar­gi­naa­li­nen jouk­ko, yleen­sä sel­lai­sia joil­le riit­tää kevyt some/netti­selaus-käyttö. Näin vähäi­nen myy­nti on ilmei­sesti suuri pet­tymys Micro­softil­le ja varsin­kin kun se tietää Windows 8:n beta-ajois­ta asti mikä on syy alhai­seen käyt­tö­as­tee­seen: suu­rin osa käyt­tä­jis­tä inhoaa Modern UI:ta. Aikoi­naan Microsoft ohit­ti mas­sii­visen kri­tii­kin, mutta nyt Windows 8:n osoit­taudut­tua ran­kaksi flopiksi, sen on aloi­tet­tava vas­ten­tah­toi­ses­ti kuun­tele­maan Windowsia käyt­tävää enem­mis­töä, jol­le Windows 8:n laa­tik­ko­leik­ki ja skitso­freeni­nen käyt­tö­liit­ty­mä­se­koi­lu ei vaan kel­van­nut.

Kuinka paljon vähem­mällä Microsoft olisi voinut­kaan pääs­tä jos se olisi kuun­nellut hyvin perus­teltua kritiik­kiä joita vuosia Windowsia työ­elämäs­sä käyt­tä­neet käyt­täjät antoi­vat. Ylpeys käy lan­kee­muk­sen edel­lä. Microsoft kuun­teli Windows 7:n betan aikaan tes­taa­jia ja sai aikaan menes­tyvän Windows 7:n. Windows 8:n myötä se lopet­ti käyt­täjien palaut­teen kuun­tel­emi­sen ja lop­putu­los tie­de­tään. Kenties Windows 9 on sit­ten taas sel­lainen, jossa loppu­käyt­täjä on otet­tu huo­mioon.


Linkkejä

Ei kommentteja: