maanantai 23. joulukuuta 2013

Viikon softavinkki - vko 52 - Autoruns

Viikon 52 softavinkki on Autoruns jolla voi muokata kaikkia Windowsin automaattisia käynnistyskohteita.

Tämä vinkki ei välttämättä sovellu aloittelijoille!

Windowsin käyn­nisty­ksen yhtey­dessä käyn­nistyy pal­jon ohjel­mia, pal­veluita ja aju­reita. Suu­ri osa niis­tä onkin tar­peel­lisia mut­ta ajan oloon mukaan kertyy hel­posti paljon turhaa­kin. Niitä ei tie­ten­kään pidä mennä suin­päin pois­tamaan ellei todel­la tiedä mitä on teke­mässä. Siksi alun varoi­tus, osaa­mat­to­mis­sa kä­sis­sä koneen voi saada hel­posti toi­mi­mat­to­mak­si.

Yleen­sä käyn­nistyk­sen muok­kaami­seen käyte­tään Jär­jes­tel­män ko­koon­pa­no­so­vel­lus­ta joka tunne­taan parem­min sen käyn­nis­tävän komen­non mukaan msconfig.exe. Toi­nen on pal­ve­lujen säätä­miseen tar­koitet­tu Palvelut (services.msc). Molem­mat ovat usein riit­täviä, mutta kumpi­kin jät­tää pal­jon näyt­tämät­tä, ehkä syys­täkin. Eri­laisia käynnis­tyksen sijain­teja on Windowsis­sa yli 100 eri sijain­nissa ja osa kannat­taakin jät­tää rau­haan. Mutta kun tarvi­taan esiin kai­kki mahdol­liset käyn­nis­tys­koh­teet tarvi­taan kun­non työ­vä­li­neet.

Autoruns on paras ohjel­ma näyt­tämään kaik­ki tiedos­sa ole­vat käyn­nis­tys­koh­teet, ja sen teki­jät ovat­kin Windows-gurut Mark Russinovich ja Bryce Cogswell, jo­ten he tie­tä­vät mitä te­ke­vät.

Autoruns osaa sekä pois­taa käy­töstä että pois­taa koko­naan käynnis­tyskoh­teet. Turval­lisuut­ta voi­daan lisä­tä piilot­tamalla Microsoftin koh­teet, joil­loin näky­viin jää vain kolman­sien osapuo­lien koh­teet. Älä silti muok­kaa koh­teita käynnis­tymästä el­let ole varma mitä olet teke­mässä! Luo aina­kin jär­jes­tel­män pa­lau­tus­pis­te en­nen muok­kauk­sia sil­tä varal­ta että muu­tokset aiheit­tavat ongel­mia.

Autoruns kuu­luu osana Sys­internal-suiteen, johon kuu­luvat mm. mai­niot Process Explorer ja Process Monitor. Kolmi­kosta on apua esim. vai­keita virhe­tilan­teita sel­vi­tet­täes­sä.


Linkkejä

Ei kommentteja: