maanantai 9. joulukuuta 2013

Viikon softavinkki - vko 50 - StartupMonitor

Viikon 50 softavinkki on Windowsin käynnistymisen yhteyteen pyrkiviä ohjelmia vahtiva StartupMonitor.

Ajan mit­taan Windowsin käynnis­tymisen yhtey­teen ker­tyy monen­laista ohjel­maa joi­ta har­voin oikeas­ti tarvi­taan käynnisty­mään. Luonnol­lisesti tä­mä hidas­taa Windowsin käynnis­tymistä kun moni ohjel­ma yrit­tää yhtä­aikaa käyt­tää koneen resurs­seja. Mitä kannat­taisi tehdä? Ensiksi kannat­taa siivota pois tur­hat ohjel­mat käynnis­tymästä ja sen jäl­keen katsoa ohjel­mien asen­nusten perään jol­lain sopi­valla ohjel­malla.

StartupMonitor on ilmai­nen ohjel­ma jo­ka tark­kailee si­tä yrit­tääkö jo­ku ohjel­ma aset­taa itsen­sä käynnis­tymään Windowsin yhtey­dessä. Jos näin käy, StartupMonitor ky­syy käyttä­jältä vahvis­tusta saa­ko ohjel­ma lisä­tä itsen­sä käynnis­tymääm Windowsin käynnis­tymisen yhtey­dessä.

Voit joko hyvä­ksyä tai es­tää Windowsin käynnisty­ksen yhtey­teen pyrki­vät ohjel­mat. Suu­rin osa on tur­hia, yleen­sä ohjel­mat osaa­vat lada­ta tiedos­tonsa ilman esila­tauksia, jo­ten suurim­paan osaan voi vas­tata kiel­tävästi.

Joskus isom­man asennus­urakan edes­sä ohjel­man voi pois­taa käy­töstä jol­loin asen­nus etenee ilman mahdol­lisia kysymy­ksiä. Samal­la tieten­kin mene­tetään Startup­Monitorn valvon­ta. Tämä voi sil­ti olla tar­peen jos halu­taan varmis­taa että asen­nus sujuu oi­kein (esim. tie­to­tur­va­oh­jel­mis­tot tms.).

Ohjel­ma on aika vanha, mut­ta se toi­mii todis­tetusti aina­kin Windows 7:ssä.


Lisäys! Kir­joitan näi­tä vink­kejä usein viik­koja etu­käteen ja tä­män vin­kin kirjoit­tamisen jäl­keen Startup­Monitorin sivus­to on pois­tunut. Mut­ta eipä huol­ta, si­vut ja tiedos­tot ovat kuiten­kin edel­leen tal­lessa Wayback Machinessa: https://web.archive.org/­web/­20­13­11­05­05­29­37/­http://www.mlin.net/­Startup­Monitor.­shtml.

Vaih­doin lin­kit osoit­tamaan tuon­ne Wayback Machinen osoit­teeseen. Jos ohjel­man zip-paket­ti ka­toaa jos­kus, voit pyy­tää si­tä arkis­tostani ;)


Linkkejä

Ei kommentteja: