keskiviikko 17. elokuuta 2016

Stylish - muokkaa muiden sivustoja omalla tyylilläsi

Olen tä­tä mai­nio­ta se­lain­laa­jen­nus­ta si­vun­nut jois­sain kir­joi­tuk­sis­sa­ni. Ajat­te­lin et­tä tä­mä laa­jen­nus täy­tyy mai­ni­ta ihan kun­nol­la tääl­lä, jo­ten sii­tä tä­mä pie­ni vink­ki Stylish-laa­jen­nuk­ses­ta.

Stylish on WWW-se­lai­mil­le teh­ty laa­jen­nus, jol­la on tar­koi­tus muut­taa eri si­vus­to­jen ul­ko­nä­köä, jos­kus jo­pa toi­min­taa. Tä­mä ta­pah­tuu yk­sin­ker­tai­ses­ti si­ten, et­tä Stylish muut­taa si­vus­toa si­tä var­ten luo­dul­la CSS-tyy­li­tie­dos­tol­la. CSS-tyy­lit ovat tär­kein ta­pa mää­ri­tel­lä, mil­tä si­vus­to näyt­tää. Omal­la ko­neel­la ole­vat tyy­li­mää­ri­tyk­set ohit­ta­vat tar­vit­taes­sa si­vus­ton omat tyy­lit, ja näin muu­tos si­vul­la saa­daan ai­kaan. Li­sää tie­toa CSS:stä löy­dät Googlen haul­la.

Stylish on sii­tä hie­no laa­jen­nus, et­tä sil­lä on laa­ja tu­ki eri tie­to­ko­nees­sa käy­tet­tä­vil­le se­lai­mil­le, mut­ta myös mo­bii­li­se­lai­mil­le jot­ka vain tu­ke­vat laa­jen­nuk­sia. Esim. Androidin Firefox ja Dolphin tu­ke­vat laa­jen­nuk­sia. Dolphin-se­lai­men Stylish-laa­jen­nuk­ses­ta olen­kin kir­joit­ta­nut jo ai­kai­sem­min. Si­tä kir­joit­taes­sa en vie­lä tien­nyt, et­tä esim. mo­bii­li Firefoxil­le saa laa­jen­nuk­sia.

tiistai 2. elokuuta 2016

Automatic Call Recorder lopetti näemmä toimintansa

Automatic Call Recorderin vink­kiin li­sä­sin tä­nään ker­to­muk­sen sii­tä mi­ten Automatic Call Recorder lo­pet­ti toi­min­tan­sa, mi­ten tä­hän ti­laan­tee­seen jou­duin ja siir­ryin käyt­tä­mään lo­pul­ta Boldbeast Call Recorderia. En jak­sa­nut teh­dä eril­lis­tä kir­joi­tus­ta/vink­kiä/whatever. Ah, lais­kuus. :)

torstai 21. heinäkuuta 2016

HBO Nordicin tekstitys liian pientä Samsung -tabletissasi?

Jos kat­se­let HBO Nor­dicia sen omal­la oh­jel­mal­la Sam­sungin tab­le­tis­sa, ja sur­kut­te­let ai­van liian pien­tä teks­ti­tys­tä, pa­hoit­te­lu­ni: HBO Nordic ei tar­joa mi­tään mah­dol­li­suut­ta muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa. HBO Nor­dicin oh­jel­ma ja it­se si­vus­ton tar­joa­mat ase­tuk­set ovat it­se asias­sa mel­koi­nen yk­sin­ker­tai­suu­den hui­pen­nus. Juu­ri mi­hin­kään ei voi vai­kut­taa. Esim. Net­flixis­sä voi muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa ja tyy­le­jä run­saas­ti­kin täl­lä ase­tus­si­vul­la ja vaik­kapa Yle Aree­nan oh­jel­ma an­taa muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa. HBO Nor­dicin kan­nat­tai­si ot­taa op­pia kil­pai­li­jois­ta.

maanantai 11. heinäkuuta 2016

Tivi kysyy, mutta ei anna vastata rehellisesti

IT-uutisten Seiska, eli Tivi ky­syy "uu­ti­ses­saan" Huo­ma­sit­ko eron? Amp­pa­rien mai­nok­set muut­tu­vat nyt esi­mer­kik­si sään ja ta­pah­tu­mien mu­kaan. Vas­ta­sin ihan re­hel­li­ses­ti kom­men­teis­sa et­ten huo­man­nut. Mut­ta kom­ment­tia ei jul­kais­tu. Ei­kä seu­raa­vaa­kaan.

Ih­me pel­lei­lyä. Mi­täs ky­sy­vät kun ei kel­paa il­mei­­ses­ti kuin myön­tei­set vas­tauk­set? No, pi­tä­köön kom­ment­tin­sa, tai­dan­pa li­sä­tä Ti­vin es­to­lis­tal­le, ihan hosts tie­dos­toon, niin ei­pä tu­le klik­ke­jä Ti­vil­le edes va­hin­gos­sa. On muu­ten­kin sel­lai­nen Seiska-leh­den vas­ti­ne IT-puo­lel­la. Eli "uuti­set" ovat mi­tä ovat, ly­hyi­tä hömp­pä­jut­tu­ja, mi­nun mie­les­tä­ni siis.

sunnuntai 19. kesäkuuta 2016

Chrooma Keyboard - uusi suosikkinäppäimistöni

Jot­ta tu­li­si jo­ku elon­merk­ki tän­ne kuo­le­vaan(?) blo­gii­ni, niin ote­taan nop­sas­ti oh­jel­mis­to­vink­ki Androidil­le.

Näp­päi­mis­tö on yk­si tär­keim­mis­tä oh­jel­mis­ta pu­he­li­mes­sa/tab­le­tis­sa, ja kyl­lä niis­sä on eroja. Esim. erit­täin suo­sit­tu (tur­haan hy­pe­tet­ty) SwiftKey Keyboard on mie­les­tä­ni täy­teen kaik­kea tur­haa tun­get­tu hi­das kök­kö­trak­to­ri. Täy­del­li­siä ne eivät ole kos­kaan, kos­ka var­sin­kin pu­he­li­mis­sa pys­ty­asen­nos­sa ti­la le­veys­suun­nas­sa vain usein on ra­jal­li­nen ja typoja tu­lee teh­tyä her­käs­ti. Edel­leen odo­tan et­tä jo­ku toi­si fyy­si­sen näp­päi­mis­tön kän­nyk­kään­sä. Ai­koi­naan os­tin No­kia E72:n vain sik­si et­tä sii­nä on kun­nol­li­nen, pie­ni mut­ta toi­mi­va, fyy­si­nen näp­päi­mis­tö (kts. kuva) ja to­del­la hyvä se oli­kin. Hak­kaa edel­leen men­nen tul­len nä­mä ruu­dul­la ole­vat kos­ke­tus­näp­päi­mis­töt. Ai et­tä ra­kas­tin käyt­tää E72:sta. Heh, mi­nul­la on edel­leen Nokia E72 tal­les­sa, säi­ly­tän näet lä­hes kaik­ki lait­tee­ni * (pait­si Samsung Galaxy S3:n an­noin vai­mol­le­ni kun han­kin S4:n).

No niin mut­ta pa­la­taan­pa ai­hee­seen. On tul­lut käy­tet­tyä mo­nen muun ohes­sa NextApp Keyboardia, mut­ta sen ke­hi­tyk­sen lo­put­tua (ke­hit­tä­jä tun­tuu ole­van vä­hän ou­to, mo­ni oli­si mak­sa­nut jo beta-vai­hees­sa jot­ta oli­si saa­nut käyt­tää mak­sul­li­sia omi­nai­suuk­sia, mut­ta hem­mo tuhersi jon­kun muun jou­ta­van ikui­suus­pro­jek­tin pa­ris­sa) olen pi­tä­nyt eni­ten Swypestä ja Google-näp­päi­mis­tös­tä jo­ta käy­tin en­nen kuin löy­sin tä­män vin­kin pi­ka­raa­pai­sul­la esit­te­le­vän Chrooma Keyboardin.

perjantai 29. huhtikuuta 2016

Vanhan toistoa. Älkää antako enää veteraanijärjestöille rahaa.

Olen hie­man myö­häs­sä, en eh­ti­nyt tä­tä kir­joit­taa kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä, mut­ta se he­rät­ti van­han ky­sy­myk­sen mie­lee­ni. Ku­ten olen jo ai­kai­sem­min ih­me­tel­lyt, ah­neet ve­te­raa­ni­jär­jes­töt ovat taas kä­si ojos­sa pyy­tä­mäs­sä ra­haa ve­te­raa­nien avul­la. Mik­si ih­mees­sä nä­mä rik­kaat jär­jes­töt ei­vät käy­tä näi­tä ra­ho­ja nyt kun vie­lä so­tiem­me ve­te­raa­ne­ja on enää muu­ta­ma has­su jäl­jel­lä? Käyt­tä­kää ra­haa nyt kun vie­lä voit­te aut­taa so­tiem­me ve­te­raa­ne­ja.

perjantai 15. huhtikuuta 2016

Muutto! Mukavaa kun se on suoritettu.

Ei­hän tä­mä blo­gi­ni kos­kaan ole ol­lut mi­kään vauh­di­kas paik­ka. Teks­tiä tu­lee ny­kyään har­voin. Ja vii­me ai­koi­na ol­lut kai­ken­lais­ta häs­säk­kää, ja sii­hen vie­lä muut­to pääl­le. Ei pal­jon kir­joi­tel­la.

Muut­to asun­nos­ta toi­seen on mie­les­tä­ni yk­si ikä­vim­mis­tä ta­pah­tu­mis­ta. Tai siis se muu­ton to­teut­ta­mi­nen. Kun en kuu­lu nii­hin etu­oi­keu­tet­tui­hin joil­la oli­si va­ro­ja an­taa muut­to ko­ko­naan pak­kauk­ses­ta pur­ka­mi­seen jon­kun muut­to­fir­man hoi­toon, jou­duin to­teut­ta­maan muu­ton ihan it­se. No sii­nä tu­lee sen­tään hei­tet­tyä tur­hia ta­va­roi­ta pois jot­ka sel­vi­si­vät edel­li­ses­tä muu­tos­ta ri­maa hi­poen tal­teen, vain pö­lyt­tyäk­seen jos­sain kaa­pin nur­kan tai va­ras­ton pi­men­nos­sa.